Wydanie Nr 44,  z dnia 06.02.2004 r


XV SESJA RADY POWIATU PISZ
29 stycznia 2004 r.

   Rada Powiatu przyjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 610.000 zł. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku ZSZ w Piszu. Spłata kredytu ma nastąpić w okresie do 10 lat, począwszy od 2005 r.
   Rada Powiatu wyraziła zgodę na wydzierżawienie przez SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Piszu na okres 10 lat lokali użytkowych Stacji Dializ, z przeznaczeniem tych pomieszczeń na usługi dializy wykonywane przez  podmiot zewnętrzny.

Rada Powiatu uchwaliła budżet powiatu na 2004 r.


Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 25.774.128 zł. Kwota ta obejmuje:

 1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 2.917.946 zł.;

 2. dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 64.000 zł.

Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 26.974.128 zł. Kwota ta obejmuje:

 1. wydatki bieżące kwotę 25.465.728 zł., w tym w szczególności na:

  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.684.117 zł.;

  b) dotacje 408.058 zł.;

  c) wydatki na obsługę długu powiatu 81.000 zł.;

  d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 170.000 zł.;

 2. wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 1.508.400 zł.;

Kwota wydatków obejmuje ponadto:

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 2.917.946 zł.;

 2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 57.185 zł.

Budżet powiatu zamyka się deficytem w wysokości 1.200.000 zł.

Uchwala się dotacje dla:

 1. samorządowych instytucji kultury w wysokości 70.000 zł.;

 2. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 12.000 zł.;

 3. niepublicznych szkół w wysokości 268.873 zł.;

 4. SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w wysokości 40.000 zł.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200.000 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

Budżet jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.powiat.pisz.pl

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  26 stycznia starostowie spotkali się Naczelnikiem Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie oraz Dyrektorem Oddziału DDKiA w Ełku. Podczas spotkania rozmawiano o zadaniach inwestycyjnych na drogach krajowych powiatu piskiego. Do zadań tych należy m.in. budowa skrzyżowania ul. Czerniawskiego z ul. Wojska Polskiego w Piszu, modernizacja skrzyżowania ul. Olsztyńskiej z ul. Orzyską w Piszu, dokończenie drogi Pisz – Ruciane Nida, remont drogi we wsi Okartowo.

2. 26 stycznia odbyło się spotkanie starostów powiatów piskiego i szczycieńskiego, podczas którego podpisano porozumienie w sprawie budowy drogi na odcinku Ciesina-Kowalik. Omówiono również wspólne działania w zakresie rozwoju turystyki w powiatach piskim, szczycieńskim i nidzickim.

3. 28 stycznia w Bemowie Piskim odbyła się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu szerzącej się przestępczości na poligonie. Zorganizowanie konferencji odbyło się w ramach programu „Bezpieczny Powiat Piski”.

4. 29 stycznia na wojewódzkiej naradzie kadry Państwowej Straży Pożarnej poświęconej ocenie działalności PSP i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2003 r. Komendant WPSP w Olsztynie bardzo wysoko ocenił pracę Komendy PPSP w Piszu.

5. 30 stycznia starosta powołał p. Wiolettę Śląską-Zyśk na funkcję Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

6.  30 stycznia starosta uczestniczył w posiedzeniu rady pedagogicznej w OSW w Łupkach. W Radzie uczestniczyła również wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku.

7. Ewelina Frąckiewicz z ZSO w Piszu została finalistką XXXV Okręgowej Olimpiady Języka Rosyjskiego. Finalistkę do Olimpiady przygotowała H. Sawicka.

8. Jędrzej Górski i Rafał Sidorowicz z ZSO w Piszu zakwalifikowali się do centralnych eliminacji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Do olimpiady przygotowują się pod kierunkiem M. Zielińskiej i D. Truszkowskiej.

9.  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa… przypomina, że zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie (Dz.U. Nr 42 poz. 372 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), posiadanie lub utrzymywanie chartów oraz ich mieszańców wymaga zezwolenia Starosty.

10.  Powiatowy Urząd Pracy w Piszu przypomina, że w ramach działań mających na celu udzielanie pomocy rodzinom pracowników byłych PGR, realizowany jest program: "Promocja zawodowa dziewcząt". Celem programu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt, poprzez pomoc w podjęciu pracy w Warszawie. Program prowadzi Agencja Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Olsztynie oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej. O zakwalifikowanie do programu mogą ubiegać się dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat, które ukończyły szkołę średnią z maturą i których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 425-12-95/96 wew. 124, bądź w siedzibie PUP w Piszu (ul. Zagłoby 2), pok. nr 20.

PRZETARGI

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 60 ton mieszanki mineralno-bitumicznej, średnioziarnistej „na zimno” /workowanej/ do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od – 20 st. C do + 40 st. C. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dn. 16 lutego do godz. 10.00.

Informacje o przetargu w siedzibie PZD w Piszu (ul. Czerniewskiego 6, pok. 5; tel.  / 0-87/  423-28-07) oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=145

2. Zarząd Powiatu w Piszu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego przeznaczonej do sprzedaży:

Położenie nieruchomości:
m. Pisz, ul. Warszawska 3
Numer Księgi Wieczystej: 22630
Numer działki: 501/4
Powierzchnia działki: 0,1303 ha
Cena nieruchomości: 77.600 zł

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem byłego internatu Liceum Medycznego (przeznaczonym do rozbiórki) oraz budynkiem garażowym o dwóch boksach. 
- Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
- Osoba ustalona na nabywcę działki dokona nieodpłatnie rozbiórki budynku użytkowego znajdującego się na działkach nr 501/3 i 501/4 w zamian za uzyskane materiały rozbiórkowe przed zawarciem umowy sprzedaży.
- Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od dnia ukazania niniejszego wykazu.

Więcej informacji o sprzedaży działki można uzyskać w siedzibie Wydziału (Pisz, ul. Gizewiusza 5, pok. 53, tel. /0-87/ 423-35-05 wew. 53) oraz na stronie internetowej: www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=419

KONKURS

      Firma Hewlett-Packard ogłasza IV edycję Konkursu Ekologicznego „W harmonii z przyrodą”. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw i pomysłów służących zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska w Polsce. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, uczestników indywidualnych oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla zwycięzców przewidziane są wysokie nagrody.
   Więcej informacji dotyczących konkursu HP można uzyskać na stronie: www.hp.pl lub www.info.powiat.pisz.pl

UWAGA

1. Punkt Krwiodawców znajduje się w Internacie LO przy ul. Warszawskiej (wejście od strony stadionu). Punkt jest czynny w każdą środę w godz. od 8.00 do 12.00.

2. W dn. od 23 lutego do 1 kwietnia b.r. na terenie powiatu piskiego zostanie przeprowadzony pobór do wojska. Siedzibą Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej będzie Internat ZSO w Piszu (ul. Warszawska 1). Kategorię osób podlegających poborowi określa obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z którym można się zapoznać m.in. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu: www.bip.powiat.pisz.pl