Wydanie Nr 43,  z dnia 30.01.2004 r

 


NASI MYŚLIWI

   23 stycznia odbyło się w naszym starostwie spotkanie prezesów i łowczych  sześciu kół PZŁ naszego powiatu z Przewodniczącym ZO PZŁ w Suwałkach, p. Janem Goździewskim. Intencją, jaka przyświecała nam przy organizowaniu tego spotkania była chęć zaznajomienia się z problemami, jakimi żyją myśliwi w naszym powiecie. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wydarzeń ubiegłego roku, które tak bardzo bulwersowały opinię publiczną, a które niestety rozgrywały się w powiecie piskim. Drugim, nie mniej ważnym powodem była chęć umożliwienia kontaktu przedstawiciela okręgu z władzami samorządowymi i myśliwymi na ich własnym terenie. Zwłaszcza, że Puszcza Piska jest ważnym elementem gospodarki leśnej północno-wschodniego regionu naszego kraju. Niestety, nad planami łowieckimi i zasadnością „wskaźników gospodarowania populacjami” poszczególnych gatunków nie znam się wcale, lecz fachowa dyskusja nad tą problematyką dowodzi, że łowiectwo jest taką dziedziną, która opiera się na fachowości i wymaga odpowiedniej dozy profesjonalizmu. Przetaczająca się przez media fala krytyki pod adresem myśliwych jest jawi się jako spłaszczenie całego zagadnienia. Środki masowego przekazu, jak to często bywa, szukając tylko sensacji, przedstawiają myśliwych i wielowiekową tradycję jednostronnie i to najczęściej w czarnych barwach, a tymczasem łowiectwo to przede wszystkim dbałość o pogłowie, właściwą strukturę wiekową i odpowiednią jakość zwierzyny. Etyka i dokarmianie, kłusownictwo i odbudowa, zdziczałe psy i ochrona środowiska, to chyba najczęściej używane podczas spotkania słowa.
   W czasach, gdy w radiu TV i gazetach - zła wiadomość to dobra wiadomość, umyka nam istota elementu narodowej kultury, jaką myśliwi niosą od stuleci.   

Pozdrawiam
Starosta Piski - Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  19 stycznia Starosta i Naczelnik Wydziału Komunikacji spotkali się z przewoźnikami z terenu powiatu piskiego. Na spotkaniu rozmawiano m.in. o potrzebach związanych z przewozami pasażerskimi wynikłymi z ograniczania przewozów kolejowych. Mówiono również o konieczności zadbania o wygląd, oznakowanie oraz wyposażenie w rozkłady jazdy wszystkich przystanków autobusowych w powiecie. Podobne spotkania dotyczące współpracy Starostwa z przewoźnikami odbywać się będą cyklicznie.

2.  20 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu. Zarząd przyjął i pozytywnie zaopiniował wnioski dyrektorów szkół w sprawie przekształcenia szkół dla dorosłych na podbudowie ZSZ w technika i licea uzupełniające.

3.  21 stycznia odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, która pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała powołanie na Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy p. Wiolettę Śląską-Zyśk. Rada przyjęła informacje o sytuacji na rynku pracy powiatu piskiego oraz o wydatkach z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Liczba bezrobotnych w powiecie piskim w dn. 01.01 b.r. wynosiła 7826 i zmalała w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego o 187 osób. W 2003 r. PUP w Piszu zaktywizował 548 bezrobotnych absolwentów (w tym 401 w ramach stażu absolwenckiego), 355 osób w ramach prac interwencyjnych, 618 osób w ramach robót publicznych. 816 osób zostało skierowanych do prac niesubsydiowanych, a 228 zostało przeszkolonych i przekwalifikowanych. Organizowane szkolenia w minionym roku finansowane były z Funduszu Pracy,  Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, PHARE 2000. W 2003 r. Urząd udzielił 19 pożyczek z FP na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 7 pożyczek szkoleniowych.
   Na posiedzeniu Rady pozytywnie zaopiniowano również kierunki kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piskiego.

4.  21 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Gospodarki i Promocji. W obradach Komisji uczestniczyli również przewodniczący pozostałych komisji problemowych. Wydano ostateczną opinię na temat projektu budżetu na 2004 r.

5.  21 stycznia w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. UE w Rucianem Nidzie odbył się szkolny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców. Zwycięzcy wezmą udział w międzyszkolnym Turnieju Tenisowym dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu piskiego. Turniej odbędzie się 30 stycznia o godz. 9.00 w ZSDiL.

6.  22 lutego Starosta i Naczelnik Wydziału Edukacji spotkali się z Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku. Rozmawiano m.in. o utworzeniu od przyszłego roku szkolnego liceów i techników uzupełniających w szkołach powiatu piskiego oraz Specjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w OSW w Łupkach. Mowa była również o zamiarze powołania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piszu.

7.  1 lutego o godz. 15.00 w Hali Sportowej Szk. Podst. Nr 4 w Piszu odbędą się powiatowe eliminacje w halowej piłce nożnej pracowników oświaty o Puchar W-M Kuratora Oświaty.

8.  W lutym Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa oraz Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu zostaną przeniesione do budynku przy ul. Warszawskiej 5.

9. Referat Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Piszu organizuje w szkołach podstawowych i gimnazjach powiatu piskiego VI Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Strażak – ratownik w akcji”. Eliminacje powiatowe odbędą się 20 lutego w Starostwie Powiatowym. Najlepsze prace (po 5 z każdej grupy wiekowej) zostaną przesłane na konkurs wojewódzki.

10.  Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy ZSO w Orzyszu zorganizował w ramach akcji WOŚP mecz piłki siatkowej (nauczyciele kontra uczniowie) oraz koncert. Kwestujący wolontariusze zebrali w sumie 2344,68 zł

PRZETARGI

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • Ubezpieczenie sieci dróg powiatowych powiatu piskiego.

  • Ubezpieczenia  komunikacyjne  pojazdów  /OC, AC, NW/ oraz ubezpieczenie  mienia a) od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych; b) od  kradzieży  z  włamaniem  i  rabunku.

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dn. 12 lutego do godz. 10.00.
Więcej informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie PZD w Piszu (ul. Czerniewskiego 6, pok. 5; tel.  / 0-87/  423-28-07) oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=145

KONKURS

      Firma Hewlett-Packard ogłasza IV edycję Konkursu Ekologicznego „W harmonii z przyrodą”. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw i pomysłów służących zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska w Polsce. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, uczestników indywidualnych oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla zwycięzców przewidziane są wysokie nagrody.
   Więcej informacji dotyczących konkursu HP można uzyskać na stronie: www.hp.pl lub www.info.powiat.pisz.pl

UWAGA

W dn. od 23 lutego do 1 kwietnia b.r. na terenie powiatu piskiego zostanie przeprowadzony pobór do wojska. Siedzibą Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej będzie Internat ZSO w Piszu (ul. Warszawska 1). Kategorię osób podlegających poborowi określa obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z którym można się zapoznać m.in. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu: www.bip.powiat.pisz.pl