Wydanie Nr 42,  z dnia 23.01.2004 r

 


Lepsza Stacji Dializ.

   15 stycznia wraz z Dyrektorem Piskiego Szpitala i Kierownikiem Stacji Dializ w Piszu miałem możliwość uczestniczenia w spotkaniu, które odbyło się w Lubartowie. Podczas tego spotkania zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem prywatnej stacji dializ przy Szpitalu Powiatowym w Lubartowie. Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, jaki wywarła na mnie ta placówka. Profesjonalny sprzęt, wspaniałe warunki pracy, a nade wszystko - zadowoleni pacjenci. Z przeprowadzonych rozmów z Lubartowskim Starostą oraz z Dyrektorem Szpitala w Lubartowie i tamtejszym Kierownikiem Stacji Dializ wyłaniał się jeden wniosek – jeśli jest możliwość polepszenia standardu usług Stacji Dializ w Piszu - to należy uczynić to jak najszybciej. Zdaję sobie sprawę, że jest to wielkie przedsięwzięcie, ale nie możemy pozwolić, by piska Stacja Dializ przestała istnieć. Niestety taki scenariusz wyłania się, jeśli nie będą spełnione standardy nałożone przez Unię Europejską, a także, jeżeli piska jednostka nie będzie konkurencyjna w stosunku do placówek o takim samym charakterze działania. Każdy, kto porówna Stację Dializ finansowaną z NFZ z placówką o takim samym charakterze działania, ale finansowaną przez podmiot prywatny zauważa wyraźne różnice. Zapewnienie najwyższej jakości usług w Stacji Dializ musi iść w parze z jej prywatyzacją. Trzeba zauważyć, że już 30% stacji dializ istniejących w Polsce skorzystało z tej możliwości, jakie daje wyspecjalizowana firma prywatna. Wszystkie one dostrzegły istotną szansę rozwoju w tym przedsięwzięciu. Także my musimy wykonać istotne działania w tym kierunku i rozwijać to, co przysłuży się dobru chorych i całego Szpitala. Te szlaki przetarła między innymi lubartowska Stacja Dializ, która udostępni nam niezbędnych informacji i dokumentów.

Zbigniew Włodkowski - Starosta Piski

INFORMACJE Z POWIATU

 
   Szpital Powiatowy w Piszu podjął działania w kierunku sprywatyzowania Stacji Dializ. Pomysł takiego przedsięwzięcia powstał przede wszystkim jako przejaw troski o pacjenta. Piska Stacja Dializ wymaga nowego sprzętu, ciągłych inwestycji, na które – co trzeba z przykrością wyznać – Szpitala nie stać. Przekazanie stacji prywatnej firmie zajmującej się dializoterapią, umożliwi nowe inwestycje, a zatem wyraźne przywileje dla pacjentów, jak również przywileje dla pracowników, którym z pewnością polepszą się warunki pracy i płacy. Firmę taką chcemy wyłonić w drodze konkursu – chodzi o wytypowanie firmy, która ma najlepsze doświadczenia w danej dziedzinie i która we współpracy ze Szpitalem przynosić będzie jak najlepsze efekty. Oczywiście Stacja Dializ mieścić się będzie nadal w Szpitalu Powiatowym w Piszu. Chciałbym podkreślić, że Szpital wiąże duże nadzieje ze współpracy z taką firmą, gdyż powstaną inne wymagania, inna organizacja pracy – możemy z takiego rozwiązania dużo skorzystać, a z pewnością najwięcej skorzystają z tego nasi pacjenci.

Marek Skarzyński - Dyrektor SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu
 

 

   Wizyta w Lubartowie była pełna optymizmu. Zapewniono nas o samych zaletach prywatyzacji Stacji Dializ, o możliwości stworzenia warunków opieki o standardach obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że większość sprzętu, jakim dysponuje piska Stacja Dializ już na dzień dzisiejszy wymaga wymiany na nowy. Taką wymianę, takie istotne inwestycje w obecnej sytuacji może zapewnić tylko prywatna firma. Inwestycja prywatnej firmy zapewni nam dostęp do najlepszych aparatów.
    0Cały personel stacji dializ w Piszu ma nadzieję, że inwestor strategiczny zapewni podniesienie standardów usług dla pacjentów dializowanych tak z Pisza jak i z okolic, którzy cierpią na przewlekłą niewydolnością nerek. Wraz z przejęciem firmy przez podmiot prywatny komfort opieki zdrowotnej zdecydowanie się polepszy – będzie lepszy sprzęt, będzie więcej pacjentów, którzy korzystać będą z naszych usług - może trzeba będzie zwiększyć także ilość miejsc pracy. Należy jeszcze wspomnieć o tym, że utrzymanie naszej placówki będzie możliwe tylko wtedy, gdy będzie to placówka o najwyższym standardzie usług. Taki standard może zapewnić tylko inwestor prywatny.

Andrzej Szczepański - Kierownik Stacji Dializ w Piszu
 

1. 29 stycznia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego o godz. 14.00 odbędą się obrady XV Sesji Rady Powiatu. Wstęp na Sesję jest wolny.

2. 10 stycznia w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyła się Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego. Głównym celem Konferencji było powołanie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego. Rada ta będzie odpowiedzialna m.in. za reprezentowanie sektora pozarządowego wobec władz samorządowych.

3. 13 stycznia odbyło się spotkanie w sprawie możliwości wykupu pomieszczeń, w „dawnym ośrodku zdrowia” przy ul. Sienkiewicza, przez już funkcjonujące w nim podmioty medyczne. Omówiono wstępne warunki wykupu.
    Na spotkaniu była poruszana również sprawa utworzenia na os. Wschód zakładu opieki zdrowotnej. Z taką propozycją wystąpili mieszkańcy osiedla do Starosty, Burmistrza i NFZ w Olsztynie. Przeprowadzone rozmowy z lekarzami obecnymi na spotkaniu nie przyniosły istotnych ustaleń. Niekorzystne warunki, jakie proponuje NFZ związane z utworzeniem nowej placówki są powodem braku zainteresowania lekarzy tym problemem. Prowadzone będą dalsze rozmowy w tym zakresie.

4. 13 stycznia odbyła się narada kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz głównych księgowych. Podczas narady zapoznano uczestników z projektem budżetu powiatu na 2004 r. Na spotkaniu mówiono także o możliwościach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, zasadach udzielania zamówień publicznych, zasadach funkcjonowania środków specjalnych, sprawozdawczości rocznej oraz kontroli gospodarki finansowej.

5. 14 stycznia w ZSZ w Piszu odbyło się spotkanie z przedstawicielem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzano stan przygotowań szkoły, która została wytypowana jako ośrodek do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla uczniów kończących naukę w zasadniczych szkołach zawodowych. Stan przygotowań wstępnie oceniono pozytywnie.

6. 15 stycznia w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu odbył się bal karnawałowy z udziałem uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, wolontariuszy ZSZ oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i ich rodzin. Zabawę poprowadził wodzirej, a przebranie uczestników było obowiązkowe.

7. 16 stycznia w Ostrołęce wicestarosta uczestniczył w spotkaniu związanym z otwarciem zmodernizowanej drogi powiatowej relacji Kadzidło-Łyse-Łączki-Karpa-Pisz. Inwestycja została zrealizowana wspólnie przez powiaty: Piski, Ostrołęcki i Szczycieński.

POWIATOWY URZĄD PRACY - INFORMUJE

1. W związku ze zmianą ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 6 poz. 65 z dn. 22 stycznia 2003 r.) art. 25 ust. 8 otrzymał brzmienie: „okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek”.

2.  W ramach działań mających na celu udzielanie pomocy rodzinom pracowników byłych PGR, realizowany jest program: "Promocja zawodowa dziewcząt". Celem programu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt, poprzez pomoc w podjęciu pracy w Warszawie. Program prowadzi Agencja Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Olsztynie oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej. O zakwalifikowanie do programu mogą ubiegać się dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat, które ukończyły szkołę średnią z maturą i których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 425-12-95/96 wew. 124, bądź w siedzibie PUP w Piszu (ul. Zagłoby 2), pok. nr 20.

3.  Zgodnie z art.25 ust 11 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz. U z 2003r Nr 58,poz.514 ze zm./ bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania dochodów w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 7 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania dochodu przekraczającego połowę najniższego wynagrodzenia miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w ust.8 .
    Przepis ust.11 stosuje się odpowiednio w przypadku powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, oraz w przypadku bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy jak również w przypadku podjęcia stażu zawodowego, praktyk lub szkoleń finansowanych z europejskich funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych.