Wydanie Nr 41,  z dnia 16.01.2004 r

 


 INFORMACJE

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wykaz zadań i ich realizacja za 2003r.

I) Zadania rządowe

1. Ośrodek Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej.

 • Wydanie dokumentów do robót, sprawdzanie robót, wydanie dokumentacji geodezyjnej - 1283 zgłoszonych robót geodezyjnych.

2. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

 • W ramach działalności zespołu uzgodniono: 183 dokumentacji projektowych.

3. Ochrona gruntów rolnych.

 • Przeanalizowano 97 planów zagospodarowania.

 • Wydano 2 decyzje wyłączające z naliczeniem opłat.

 • Wydano 1 decyzję o zakończeniu rekultywacji.

 • Wydano 2 decyzje o ustaleniu kierunku rekultywacji.

4. Ewidencja gruntów.

 • Zinformatyzowano kartograficzną część operatu ewidencji gruntów gminy Pisz powierzchnia 62.476 ha.

 • Wprowadzono 3.040 zmian do operatu ewidencji gruntów.

 • Wydano 159 decyzji i wniosków dotyczących zmian w księgach wieczystych.

 • Wydano 28 decyzji w sprawie zmian w klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

 • Wydano 1268 wypisów i wyrysów z operatu z operatów ewidencji gruntów.

 • Wydano 386 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych.

 • Wydano dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na cele akcji promocyjno - informacyjnej dokumentację z powiatu piskiego tj. 5120 wypisów i 281 map ewidencyjnych.

5. Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.

 • Zwrócono rencistom i ich następcom prawnym 16 działek.

 • Sprzedano 2 działki o pow. 0,1057 ha.

 • Sprzedano 8 lokali mieszkalnych położonych w budynku wielorodzinnym m. Pisz ul. Lipowa 11A.

 • Wydzierżawiono 1 nieruchomość o pow. 0,48 ha.

 • Nabyto na podstawie ordynacji podatkowej nieruchomość zabudowaną hotelem o pow. 0,56 ha położoną we wsi Łupki gm. Pisz.

 • Ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa uzyskano kwotę 38.511 zł.

II) Zadania Samorządowe

1. Gospodarka nieruchomościami Powiatu Piskiego.

 • Sprzedano 17 działek pod budownictwo garażowe m. Ruciane Nida o pow. 0,0306 ha.

 • Sprzedano 2 działki na uzupełnienie przyległych nieruchomości – o powierzchni 0,0247 ha.

 • Sprzedano 4 lokale mieszkalne położone w Oblewie (2), m. Pisz ul. Sienkiewicza 4 „b” (2).

 • Sprzedano 1 działkę usługową (KTS) o powierzchni 0,2945 ha.

 • Sprzedano 3 działki rolne o powierzchni 13,8443 ha położone w Oblewie i Szkodach.

 • Ze sprzedaży mienia Powiatu Piskiego uzyskano kwotę 251.660 zł.

2. W celu wykonania zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Piskiego Rada Powiatu Pisz w 2003r podjęła 6 uchwał i Zarząd Powiatu w Piszu 8 uchwał.

Wykaz zadań planowanych do wykonania w 2004 r.

I) Zadania rządowe

 • Opracowanie projektu osnowy szczegółowej w układzie „2000” na teren miasta i gminy Biała Piska i realizacji Projektu.

II) Zadania samorządowe

 1. Sprzedaż nieruchomości rolnych na terenie obrębów Oblewo, Bełcząc, Szkody i  Zabielne gmina Biała Piska o powierzchni 399 ha.

 2. Sprzedaż działki usługowej o powierzchni 0,1303 ha m. Pisz przy ulicy Warszawskiej 3.

 3. Sprzedaż 7 działek pod budownictwo garażowe i 2 działek usługowych m. Ruciane Nida.

 4. Sprzedaż lokali użytkowych m. Pisz ul. Sienkiewicza 2 (przychodnia).

 5. Sprzedaż lokalu użytkowego m. Pisz ul. Grunwaldzka (warsztaty Z.S.Z.)

 

    Do wykonania zadań ujętych w punktach 1, 3, 4, 5 jest niezbędne podjęcie przez Radę Powiatu Pisz czterech uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz pięciu uchwał Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie formy przetargu i zatwierdzenia ceny nieruchomości.

W sprawie ujętej w punkcie 2 jest już podjęta uchwała Rady Powiatu Pisz

                                                                           Naczelnik wydziału: Henryk Wrzosek

INFORMACJE Z POWIATU

1. 5 stycznia odbyła się odprawa kierownictwa Komendy Powiatowej Policji oraz komendantów komisariatów gminnych, której przewodniczył Wojewódzki Komendant Policji. W spotkaniu udział wzięli starosta i wicestarosta. Komendant omówił dotychczasową sytuację KPP, wręczył nominację na komendanta powiatowego p. Andrzejowi Borkowskiemu, a także omówił zadania na 2004 r. podkreślając, że na terenie powiatu piskiego utrzymana zostanie obecna struktura komisariatów. Tym samym zdementował informację o likwidacji jakichkolwiek komisariatów. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o doposażeniu w sprzęt piskiej policji, a także o ujęciu w planie remontu KPP w Piszu

2. 6 stycznia odbyła się narada dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest starostwo. Przyjęto harmonogram remontów i modernizacji obiektów oświatowych na lata 2004/07 oraz ustalono zadania dla szkół w roku 2004. Przyjęto również harmonogram zadań związanych z przekształceniem dotychczasowych szkół dla dorosłych – do końca 2004 r. będą podjęte stosowne uchwały.

3. 6 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSO w Piszu, w której uczestniczyli m.in. Wicestarosta, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Edukacji oraz Naczelnik Wydziału Edukacji. Zdementowano nieprawdziwą pogłoskę o likwidacji szkoły.

4. 7 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu:

 • Zarząd podjął ostateczną decyzję o likwidacji internatu przy ZS nr 1 w Białej Piskiej. Likwidacja podyktowana jest małą liczbą wychowanków korzystających z internatu, co powoduje duże dopłaty do utrzymania placówki ze strony Powiatu.

 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu piskiego na 2004 r.

 • Zarząd pozytywnie zaopiniował podwyżkę stawek czynszu na 19 zł./m2 w pomieszczeniach SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu.

5. W dzienniku Rzeczpospolita z dn. 7 stycznia b.r. ukazał się ranking szkół średnich. Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej zajął 10 miejsce w rankingu wojewódzkim i 209 w rankingu ogólnopolskim. Gratulujemy.

6. 7 stycznia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie podsumowujące tworzenie Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego. Strategia została pozytywnie oceniona przez WUP i starostwo. Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Powiatu w dn. 30.12.03r. Można się z nim zapoznać się na internetowej stronie powiatu: www.powiat.pisz.pl – w kategorii „Strategia rozwoju”.

7. 8 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie wicemarszałek J. Cichoń przyjął delegację Powiatu Piskiego (starosta, wicestarosta, przedstawiciele PKP). Podczas spotkania dyskutowano o problemie likwidacji linii kolejowej Pisz-Szczytno. Wicemarszałkowi przedstawiono konsultowane z pasażerami propozycje rozkładu jazdy pociągów. Postulaty będą rozpatrzone na posiedzeniu Zarządu Województwa. Poruszono również sprawy związane z remontami dróg wojewódzkich na terenie powiatu piskiego oraz pomocą w dofinansowaniu remontu dróg powiatowych zniszczonych w wyniku intensywnej eksploatacji po usuwaniu skutków huraganu z dn. 4 lipca 2002 r.
    Omawiano także kwestię umieszczenia remontów obiektów sportowych naszego powiatu w programie „Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2004 r.”. Wniosek uzyskał pozytywną akceptację i został skierowany do zaopiniowania przez Wojewódzką Radę Sportu.

8. W związku z wysoką oceną pracy PSP w Piszu Komendant WSP postanowił przyznać dodatkowy sprzęt ratowniczy: poduszkowiec i samochód z pełnym wyposażeniem do ratownictwa drogowego.

POWIATOWY URZĄD PRACY - INFORMUJE

1. W związku ze zmianą ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 6 poz. 65 z dn. 22 stycznia 2003 r.) art. 25 ust. 8 otrzymał brzmienie: „okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek”.

2. W ramach działań mających na celu udzielanie pomocy rodzinom pracowników byłych PGR, realizowany jest program: "Promocja zawodowa dziewcząt". Celem programu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt, poprzez pomoc w podjęciu pracy w Warszawie. Program prowadzi Agencja Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Olsztynie oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej. O zakwalifikowanie do programu mogą ubiegać się dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat, które ukończyły szkołę średnią z maturą i których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 425-12-95/96 wew. 124, bądź w siedzibie PUP w Piszu (ul. Zagłoby 2), pok. nr 20.