Wydanie Nr 40,  z dnia 09.01.2004 r

 


 INFORMACJE

    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu w 2003r zrealizowała następujące zadania:
    Na bieżąco realizuje nałożone przez Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego a obejmujący 63 zadania tematyczne (bliższe informacje na www.bip.powiat.pisz.pl ).
    Do najważniejszych należy:

 • zalesienie 155 ha gruntów porolnych

 • przygotowanie uchwały w sprawie ustanowienia stref ciszy, którą przyjęła Rada dotycząca 15 jezior lub ich zatok gmina Orzysz – Buwełno i Ublik Mały, gmina Pisz – Zatoka Kaczerajno, jezioro Brzozolasek, Jegocin, Kocioł, Pogobie Wielkie, Wiartel i gmina Ruciane Nida – Dłużec, Jegocin, Nidzkie, Warnołty i na jeziorze Bełdany Zatoki Iznocka i Wygryńska.

 • przygotowano pierwszą wersję Planu Gospodarki Odpadami

 • zebrano materiały i rozpoczęto prace nad Programem Ochrony Środowiska

 • prowadzono edukację ekologiczną w szkołach podstawowych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony przyrody

 • realizacja wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego dofinansowano: ZWiK Ruciane Nida, PWiK Orzysz, Powiatowy Zarząd Dróg, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Edukację ekologiczną młodzieży, oraz zaopatrzono się w sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć z młodzieżą. Oczekujemy na propozycje ze szkół szczególnie podstawowych i gimnazjów.

      Przeprowadzono nadzór nad gospodarką leśną w lasach na powierzchni 1437 ha u 1214 właścicieli.
Wydano łącznie 433 decyzje i postanowienia. Dokonano 302 lustracji terenowych i załatwiono dodatkowo 639 innych spraw nie wymagających decyzji lub postanowień.
    Ponadto na bieżąco realizujemy zadania z zakresu: gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, rybactwa, ekologii, ochrony powietrza, ochrony przyrody, oraz łowiectwa, nadzoru w lasach i współpracy z instytucjami działającymi w otoczeniu rolnictwa.
     Na rok 2004 główne zadania to:

 • opracowanie i realizacja Planu Gospodarki Odpadowej

 • opracowanie i realizacja Planu Ochrony Środowiska

 • realizacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • lustracja zakładów z zaleceniem uporządkowania gospodarki odpadowej

 • lustracja ujęć wody i działanie w zakresie zabezpieczenia wód podziemnych.

 • zalesienia szczególnie lasów, które wypadły w wyniku wichury.

 • Edukacja ekologiczna

 • mała retencja

                                                                             Naczelnik wydziału: Antoni Długołęcki

 

XIV SESJA RADY POWIATU PISZ – 30 grudnia 2003 r.

1. Rada Powiatu przyjęła Strategię Rozwoju Gospodarczego Powiatu Piskiego na lata 2004-2015.

2. Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piszu. Na jego podstawie powołuje się „samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli”.

3. Rada Powiatu negatywnie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warm.-Maz. w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zespołu Poradni Zdrowia Psychicznego w Olsztynie.

4. Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 227/26, 227/27, 227/28, 227/29 o pow. ogólnej 72 m2 oraz 4/24 części w działce nr 227/5 o pow. 740 m2 położonych na terenie miasta Ruciane Nida przy ul. 11-tego Listopada (tereny szkoły przeznaczone na garaże).

5. W związku z rezygnacją radnego Andrzeja Nowickiego z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Obronności, Budownictwa, Geodezji, Drogownictwa i Komunikacji Rady Powiatu Pisz, Rada Powiatu na powyższe stanowisko powołała radną Irenę Zagórską.

INFORMACJE Z POWIATU

1. 23 grudnia Zarządu Powiatu wyraził pozytywne stanowisko w sprawie przystąpienia Szpitala Powiatowego w Piszu do programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia pt. „Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe użyteczności publicznej”. Piski szpital jako jeden z 19 szpitali w Polsce został zakwalifikowany do tego programu.

2.

 

Starostowie i pracownicy starostwa podczas spotkania opłatkowego
w Starostwie Powiatowym w Piszu.

 

POWIATOWY URZĄD PRACY - INFORMUJE

    W ramach działań mających na celu udzielanie pomocy rodzinom pracowników byłych PGR, realizowany jest program: "Promocja zawodowa dziewcząt". Celem programu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt, poprzez pomoc w podjęciu pracy w Warszawie. Program prowadzi Agencja Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Olsztynie oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej. O zakwalifikowanie do programu mogą ubiegać się dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat, które ukończyły szkołę średnią z maturą i których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 425-12-95/96 wew. 124, bądź w siedzibie PUP w Piszu (ul. Zagłoby 2), pok. nr 20.

OGŁOSZENIA

UWAGA organizacje pozarządowe

    W dn. 10 stycznia 2004 r. (sobota) o godz. 10.00 w Sali Plenarnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbędzie się Pierwsza Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego. Celem Konferencji będzie wybór Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego (jako reprezentacji porozumienia organizacji pozarządowych z powiatu) oraz określenie priorytetowych zadań Rady.

Projekt regulaminu Rady i proponowany przebieg Konferencji można pobrać ze strony internetowej: http://www.info.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=373