Wydanie Nr 38,  z dnia 19.12.2003 r


Dzisiaj starosta oddaje swoja rubrykę organizacjom pozarządowym

 

Sektor pozarządowy

    „Grupa Robocza” Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego i przedstawiciele Sieci Wspierania Herold zapraszają przedstawicieli stowarzyszeń na Konferencję Plenarną Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2004 (sobota) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Piszu.
     Głównym celem Konferencji jest wyłonienie spośród zebranych – reprezentacji sektora pozarządowego w naszym powiecie, czyli wybór Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego.
    Powodów potrzeby wyłonienia wyżej wymienionej reprezentacji jest wiele, jednym z ważniejszych są zmiany społeczno-gospodarcze czekające nasz kraj po wstąpieniu do Unii Europejskiej. W nowych warunkach wzrośnie rola i znaczenie organizacji pozarządowych w życiu społecznym, przede wszystkim w regionach. Organizacje dostaną wielką szansę otrzymania znacznego wsparcia w realizacji swych celów i zadań. Żeby tej szansy nie zmarnować i wykorzystać odpowiednio wsparcie z funduszy europejskich, musimy ze sobą współpracować i poznawać się nawzajem, a wtedy droga do korzyści będzie łatwiejsza. Naprawdę istnieje wielka potrzeba wyłonienia owej reprezentacji, której zadaniem będzie między innymi: współpraca z samorządami (przede wszystkim w kwestii prowadzenia przez organizacje działalności pożytku publicznego), działalność integrująca sektor pozarządowy, wspieranie działań konkretnych organizacji oraz grup organizacji, udzielanie rekomendacji organizacjom, reprezentacja naszych organizacji na szczeblu wojewódzkim, pozyskiwanie i dystrybucja informacji dotyczących programów grantowych, funduszy, szkoleń, organizacji partnerskich.
    Warto więc zaufać kilku przedstawicielom organizacji pozarządowych naszego powiatu i powierzyć im reprezentowanie. Dobrze byłoby, żeby kandydaci do reprezentacji zdawali sobie sprawę z tego, że jest to wielka odpowiedzialność. Członkostwo w Radzie w żadnym wypadku nie powinno wiązać się z ambicjami niektórych liderów, dla których reprezentacja to przede wszystkim władza. Ideą powołania do życia Rady nie jest sprawowanie władzy nad sektorem pozarządowym w naszym powiecie, lecz służba pro publico bono. Przed członkami Rady stoi wielkie wyzwanie, muszą oni liczyć się z tym, że będą mieli bardzo dużo ciężkiej i mozolnej pracy, która wymagała będzie poświęcenia poprzez ciągłe podnoszenie poziomu wiedzy niezbędnej w realizacji zadań Rady. Dlatego dobrze byłoby mieć Radę, w składzie której znajdą się fachowcy, którzy dzięki swojej pracy wpływać będą na rozwój sektora obywatelskiego oraz wzmacniania się wizerunku sektora jako partnera dla partnerów społeczno-gospodarczych naszego powiatu i regionu.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy konferencji

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 9 grudnia odbyła się narada szkoleniowo-planistyczna na 2004 r. pracowników zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony ludności Starostwa i Gmin Powiatu Piskiego. Na spotkaniu omówiono realizację zadań w roku 2003 i kierunki działań w roku przyszłym.

2. 10 grudnia w Piskim Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie obchodów Ogólnopolskiego Roku K. I. Gałczyńskiego. W imprezie artystycznej uczestniczyli m.in. Burmistrz Pisza, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Kurator Oświaty.

3.  10 grudnia w Starostwie odbyło się spotkanie grupy w ramach projektu Pakt na Rzecz Zatrudnienia. W trakcie spotkania przeprowadzono szkolenie z pisania wniosków o pomoc finansową na przedsięwzięcia objęte programem SAPARD (Działanie 4).

4.  11 grudnia starosta piski wziął udział w naradzie z dyrektorami szkół i placówek powiatu piskiego. Na spotkaniu mówiono m.in. o kwestii zatrudniania nowych pracowników w szkołach i placówkach, utworzeniu liceum ogólnokształcącego lub technikum dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, działaniach zmierzających do utworzenia zasadniczej szkoły zawodowej dla absolwentów gimnazjum w OSW w Łupkach.

5. 11 grudnia starosta i wicestarosta wzięli udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez piski oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Na spotkaniu zostały wręczone dyplomy uznania „za szczególne zasługi w rozwoju stowarzyszenia oraz niesienia szczytnej idei pomocy ludziom chorym na cukrzycę w Polsce”. Dyplomy otrzymali: I. Ziółek, A. Alicka, J. Kolanowski, P. Jędrzejczyk, A. Młynarczyk, J. Borys, L. Górski, S. Łempicki, Ł. Filipiak, A. Woźniak, E. Bazydło.

 

Starosta Piski Zbigniew Włodkowski wręcza dyplom uznania Prezes Stowarzyszenia Diabetyków Iwonie Ziółek.

 

6. 12 grudnia w Piskim Domu Kultury odbył się II Przegląd Teatralny grup teatralnych osób niepełnosprawnych pt. „Zima z wypisów szkolnych”. Organizatorami przeglądu byli Starostwo Powiatowe w Piszu, OSW w Łupkach, PDK, PCPR, PFRON. Przegląd odbył się z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. W przeglądzie wzięli udział grupy teatralne z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Łupkach, Giżycku i Bartoszycach.

7. 13 grudnia wicestarosta uczestniczył w spotkaniach opłatkowych zorganizowanych przez Związek Emerytów i Rencistów i Polski Związek Niewidomych – Koło w Piszu.

8. 12 grudnia w Piskim Domu Kultury odbył się II Przegląd Teatralny grup teatralnych osób niepełnosprawnych pt. „Zima z wypisów szkolnych”. Organizatorami przeglądu byli Starostwo Powiatowe w Piszu, OSW w Łupkach, PDK, PCPR, PFRON. Przegląd odbył się z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. W przeglądzie wzięli udział grupy teatralne z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Łupkach, Giżycku i Bartoszycach.

9. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż w ramach działań mających na celu udzielanie pomocy rodzinom pracowników byłych PGR, realizowany jest program: "Promocja zawodowa dziewcząt". Celem programu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt, poprzez pomoc w podjęciu pracy w Warszawie. O zakwalifikowanie do programu mogą ubiegać się dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat, które ukończyły szkołę średnią z maturą i których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 425-12-95/96, bądź w siedzibie PUP w Piszu (ul. Zagłoby 2), pok. nr 20.

OGŁOSZENIA

1.  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w celu umożliwienia polskim przedsiębiorcom właściwego przygotowania się do pełnego uczestniczenia we Wspólnym Rynku UE, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na mocy ustawy o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398 z późn. zm.) wprowadziła system rejestracji producentów, dystrybutorów i importerów określonych towarów roślinnych (m. in. wszystkich ziemniaków sadzeniaków, konsumpcyjnych i przemysłowych) wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 404, zm. Dz.U. Nr 185, poz. 1812).
     Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego producenta lub przedsiębiorcę do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania producenta lub przedsiębiorcy. Konieczność uzyskania wpisu do rejestru producentów roślin jest niezbędna do wprowadzenia do obrotu ziemniaków zarówno kwalifikowanych, jak i konsumpcyjnych oraz przemysłowych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.wior.olsztyn.pl oraz na stronach BIP, a także we wszystkich jednostkach terenowych Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

2.   Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. 2001, nr 99, poz. 1079), Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Starostwa Powiatowego w Piszu prowadzi rejestr zwierząt i roślin chronionych. Osoby, które weszły w posiadanie chronionych okazów przed wejściem w życie ustawy o ochronie przyrody, tj. przed styczniem 2001 roku, powinny dokonać rejestracji do 31 grudnia b.r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych www.cites.pl. Obowiązek rejestrowania lub wykreślania z rejestru powstaje z chwilą wejścia w posiadanie lub wyzbycia się rośliny lub zwierzęcia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę, a także powstania zmiany w danych rejestrowych.
     Wykaz zwierząt wymagających rejestracji można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 357). Najczęściej występujące w amatorskiej hodowli zwierzęta chronione, wymagające rejestrowania to niektóre gatunki: żółwi, jaszczurek, papug, węży dusicieli. Obowiązkowi rejestracji podlegają nie tylko żywe zwierzęta, ale także okazy martwe lub przedmioty z nich wykonane. Każdą zmianę należy zgłosić w ciągu 14 dni.

UWAGA
organizacje pozarządow
e

     W dn. 10 stycznia 2004 r. (sobota) o godz. 10.00 w Sali Plenarnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbędzie się Pierwsza Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego. Celem Konferencji będzie wybór Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego (jako reprezentacji porozumienia organizacji pozarządowych z powiatu) oraz określenie priorytetowych zadań Rady.
    Projekt regulaminu Rady i proponowany przebieg Konferencji można pobrać ze strony internetowej: http://www.info.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=373