Wydanie Nr 37,  z dnia  12.12.2003 r


INFORMACJE Z POWIATU

1.  2 grudnia w Olsztynie wicestarosta Zbigniew Zieliński uczestniczył w spotkaniu z wiceminister zdrowia – p. Ewą Krakowską dotyczącym rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia. Celem spotkania było zainicjowanie cyklu szkoleń w zakresie wprowadzanych nowych rozwiązań systemowych.

2.  2 grudnia wicestarosta spotkał się z Komendantem Wojewódzkiej Komendy Policji w Olsztynie. Tematem spotkania było funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

3.  3 grudnia odbyło się spotkanie starosty z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, podczas którego starosta powierzył p. Wioletcie Ślaskiej-Zyśk pełnienie obowiązków kierownika PUP w Piszu.

4.  3 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia sieci tras rowerowych na terenie powiatu piskiego. Na spotkaniu mówiono również o potrzebie powołania fundacji rozwoju przedsiębiorczości oraz międzypowiatowego funduszu poręczeń kredytowych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. starosta piski, burmistrzowie miast i gmin z terenu powiatu piskiego, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, S. Gumiński z Fundacji „NIDA”, przedstawiciele nadleśnictw, przedstawiciele przedsiębiorców.
   Na zebraniu powołano Kapitułę „Wilka Piskiego” w składzie: Starosta Piski – Zbigniew Włodkowski, Burmistrz Gminy i Miasta Pisz – Andrzej Szymborski, Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem Nidzie – Leszek Gryciuk, Burmistrz Miasta i Gminy w Orzyszu – Jan Aleszczyk, Burmistrz Miasta i Gminy w Białej Piskiej – Andrzej Kurzątkowski, Redaktor Naczelny Gazety Piskiej – Marek Truszkowski. Celem Kapituły jest przyznawanie statuetek i wyróżnień „Wilka Piskiego” osobom mieszkającym na terenie Powiatu Piskiego lub z nim związanych za szczególne zasługi dla Ziemi Piskiej. Pierwszego „Wilka Piskiego” w uznaniu zasług w nawiązaniu partnerstwa i współpracy pomiędzy gminą Pisz, powiatem piskim a powiatem Schlesig-Flensburg otrzymał Kreispräsident Johannes Petersen.

 
     

Od lewej: Kreispräsident Johannes Petersen, Starosta Piski Zbigniew Włodkowski, Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski – po ceremonii wręczenia „Wilka Piskiego”.

 

Starosta Piski Zbigniew Włodkowski w obecności Natalii Niedźwieckiej i Roberta Siwika (stypendystów powiatu piskiego w Schlesig-Flensburg) oraz ich opiekunów, podczas uroczystej kolacji po wręczeniu „Wilka Piskiego” Panu Johannesowi Petersenowi.

5. 4 grudnia odbyło się spotkanie starosty i wicestarosty z dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu. Na spotkaniu omówiono funkcjonowanie placówki w roku 2004.

6. 5 grudnia odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego – p. Piotrem Żuchowskim, podczas którego przedyskutowano zagadnienia z zakresu służby zdrowia i opieki społecznej.

7. 5 grudnia w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Piszu odbył się Integracyjny Turniej Piłki Nożnej, w którym wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych z Pisza i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

8. 12 grudnia o godz. 9.00 w Piskim Domu Kultury odbędzie się II Przegląd Teatralny grup teatralnych osób niepełnosprawnych. Organizatorami przeglądu są Starostwo Powiatowe, OSW w Łupkach, PDK, PCPR. Serdecznie zapraszamy na pokaz przedstawień teatralnych w wykonaniu osób niepełnosprawnych.

9. 13 grudnia o godz. 16.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. UE w Rucianem-Nidzie odbędzie się I Miejski Turniej Piłki Siatkowej.

10. Z dn. 14 grudnia b.r. Przewoźnik Kolejowy zamierza dokonać zmian w rozkładzie jazdy pociągów. Zmiany mają polegać na skróceniu linii komunikacyjnej Olsztyn-Szczytno-Pisz na linię Olsztyn-Szczytno-Olsztyn. Zamiast pociągów: Pisz (4.55) – Olsztyn (7.25) i Olsztyn (14.46) – Pisz (18.07) mają być wprowadzone połączenia: Szczytno (6.28) – Olsztyn (7.25) i Olsztyn (15.30) – Szczytno (16.29). Przewoźnik Samochodowy miałby dowozić podróżnych z Pisza do Szczytna na godz. 6.15 i odbierać ze Szczytna o godz. 16.29.

11. 22 grudnia odbędzie się posiedzenie Społecznej Rady przy SP ZOZ – Szpitalu Powiatowym w Piszu. Na posiedzeniu przedstawiona zostanie sytuacja finansowa szpitala w roku 2003, jak również koncepcja funkcjonowania szpitala w latach 2004-06. Dyrektor szpitala ma zapoznać z pilotażowym programem Ministerstwa Zdrowia, do którego przystąpi szpital. Program ma przekształcić Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Spółki Użyteczności Publicznej (zgodnie z kodeksem handlowym). Na spotkaniu podany zostanie również harmonogram dyżuru aptek w roku 2004.

 

REJESTR ZWIERZĄT CHRONIONYCH

    Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. 2001, nr 99, poz. 1079), Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Starostwa Powiatowego w Piszu prowadzi rejestr zwierząt i roślin chronionych. Osoby, które weszły w posiadanie chronionych okazów przed wejściem w życie ustawy o ochronie przyrody, tj. przed styczniem 2001 roku, powinny dokonać rejestracji do 31 grudnia b.r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych www.cites.pl. Obowiązek rejestrowania lub wykreślania z rejestru powstaje z chwilą wejścia w posiadanie lub wyzbycia się rośliny lub zwierzęcia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę, a także powstania zmiany w danych rejestrowych.
    Wykaz zwierząt wymagających rejestracji można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 357). Najczęściej występujące w amatorskiej hodowli zwierzęta chronione, wymagające rejestrowania to niektóre gatunki: żółwi, jaszczurek, papug, węży dusicieli. Obowiązkowi rejestracji podlegają nie tylko żywe zwierzęta, ale także okazy martwe lub przedmioty z nich wykonane. Każdą zmianę należy zgłosić w ciągu 14 dni.
  

   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w celu umożliwienia polskim przedsiębiorcom właściwego przygotowania się do pełnego uczestniczenia we Wspólnym Rynku UE, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na mocy ustawy o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398 z późn. zm.) wprowadziła system rejestracji producentów, dystrybutorów i importerów określonych towarów roślinnych (m. in. wszystkich ziemniaków sadzeniaków, konsumpcyjnych i przemysłowych) wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 404, zm. Dz.U. Nr 185, poz. 1812).
    Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego producenta lub przedsiębiorcę do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania producenta lub przedsiębiorcy. Konieczność uzyskania wpisu do rejestru producentów roślin jest niezbędna do wprowadzenia do obrotu ziemniaków zarówno kwalifikowanych, jak i konsumpcyjnych oraz przemysłowych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.wior.olsztyn.pl oraz na stronach BIP, a także we wszystkich jednostkach terenowych Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

 KONKURS - MAŁE GRANTY 2003

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ogłosił Konkurs „Małych Grantów 2003”, realizowany w ramach „Założeń działań informacyjnych i edukacyjnych w okresie poprzedzającym członkostwo Polski w Unii Europejskiej”. Przedmiotem dotacji mogą być przedsięwzięcia edukacyjne, promocyjne, kampanie informacyjne oraz wydanie publikacji, w tym publikacji multimedialnych. Wnioski mogą składać: szkoły, stowarzyszenia, fundacje, organizacje przedsiębiorców i rolników o charakterze non-profit, organizacje pracodawców, organizacje zawodowe, dobrowolne zrzeszenia istniejące na mocy ustawy (PCK, Caritas). Wnioski można składać do 23 grudnia b.r. Więcej informacji oraz wniosek i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej UKIE www.ukie.gov.pl lub Starostwa www.info.powiat.pisz.pl. Informacje można również uzyskać bezpośrednio w Starostwie, pl. Daszyńskiego 7, pok. Nr 2 (tel. 423-35-05 wew. 23).