Wydanie Nr 30,  z dnia 24.10.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. PRZETARGI

 

 


Z tarczą, czy na tarczy?

   Jedziemy do Niemiec. Pan Johanes Petersen zaprosił przedstawicieli gminy Pisz i powiatu Piskiego do odwiedzenia powiatu Schleswig – Flensburg. Jedziemy  mając nadzieję, że uda się polepszyć współpracę z naszym niemieckim partnerem, ponieważ dotychczasowe kontakty pozostawiają pewien niedosyt. Wymiana kulturalna i spotkania na poziomie władz są oczywiście potrzebne ale istotą współpracy z Niemcami powinny być kontakty gospodarcze. Dlatego obaj z burmistrzem Szymborskim mamy nadzieję, że uda się nam doprowadzić do nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Strona niemiecka zobowiązała się do zorganizowania odpowiednich spotkań, gdzie prezentować będziemy gminę i powiat oraz omawiać kierunki spodziewanej współpracy. Osobą pierwszoplanową będzie oczywiście pan burmistrz, który ma znacznie większe możliwości niż starosta i będzie prezentował możliwości inwestycyjne i potencjał gospodarczy swojej gminy. Ja zaś starał się będę sondować możliwości zacieśnienia współpracy pozostałych gmin naszego powiatu z ich miastami partnerskimi. Myślę, że sporo jest również do zrobienia w sprawie współpracy pomiędzy szkołami i stowarzyszeniami, wszystko jednak zależy od tego, jaki będzie odzew na inicjatywę.
   Najważniejszymi jednak postaciami w naszej grupie będą przedsiębiorcy. Po naradzie z panem burmistrzem postanowiliśmy zabrać do Niemiec panów Grzegorza Karwowskiego i Marka Łachacza, którzy zdążyli już dorobić się odpowiedniej marki na piskim rynku przedsiębiorczości. Nie bez znaczenia jest również fakt, że pan Marek szefuje Piskiemu Towarzystwu Gospodarczemu. Jeśli im uda się nawiązać ciekawe kontakty, to i reszta przedsiębiorców z pewnością otrzyma informacje, z których będzie można niebawem skorzystać. 
   Nie nastawiamy się przy tym na jakiś spektakularny przełom, że zaraz spadnie manna z nieba, a kontakty zaowocują jakimś cudownym bumem gospodarczym. Chodzi nam raczej o samo umożliwienie nawiązania współpracy, czyli to, co samorządy robić mogą i powinny.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 13 października odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Rodziny w Praniu. Tematem posiedzenia był stan prac remontowych w leśniczówce oraz przyszłość muzeum w Ogródku.

2. 16 października odbyło się pierwsze wspólne spotkanie grup roboczych opracowujących Strategie Rozwoju Powiatu Piskiego. Po prezentacji diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu, omawiano znaczenie tworzonego dokumentu, zakres i sposoby współpracy pomiędzy zespołami a DGA.

3.  Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Piszu wyraził swoje zaniepokojenie aktualną sytuacją w ochronie zdrowia oraz opowiedział się przeciwko projektowanym przekształceniom zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego.

4. SZP ZOZ informuje, że:

  • rozpoczął procedurę zakontraktowania swoich usług w NFZ w roku 2004. Nowym świadczeniem będzie karetka wypadkowa w Orzyszu oraz świadczenia wykonywane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Piszu.

  • oddział dziecięcy ma szanse pozyskać sprzęt medyczny z fundacji „Podaruj Dzieciom Słońce”.

5. Dyrektor Szpital Powiatowego w Piszu składa serdeczne podziękowania mieszkańcom powiatu Piskiego za dostarczenie ponad 10 ton warzyw. Zbiórka została zorganizowana przez Samoobronę.

6.W Zespole Szkół Zawodowych wprowadzono w roku szkolnym 2003/2004 Dzień Otwarty Szkoły. Rodzice i uczniowie ZSZ będą mogli się spotkać z nauczycielami w pierwszą środę każdego miesiąca od godz. 15.30

7. Stypendia Prezesa Rady Ministrów w 2003 otrzymali:

  • Kamil Budzyński  z klasy V Technikum Mechanicznego

  • Martyna Makowska z klasy IVa Technikum Handlowego

  • Sylwester Mazur z klasy II Technikum Handlowego

  • Robert Sutkowski z klasy Va Technikum Gastronomicznego

PRZETARGI

1. Starostwo Powiatowe w Piszu Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Piskiego w sezonie zimowym 2003/2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 5).
Miejsce realizacji: powiat Piski. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Termin realizacji (wymagany) - 01.11.2003r. do 30.04.2004 r. Wadium - 5000 zł.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 5. Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2003 o godzinie 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2003 o godzinie 1015 w siedzibie zamawiającego, lok. 5. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 15 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 5, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Lucyna Balicka, e-mail: eb430@wp.pl, tel. (087) 4232807, lok. 5, w godz. 7.00 – 15.00

2. Powiatowy Zarząd Dróg  w  Piszu ogłasza  przetarg  nieograniczony  na opracowanie  dokumentacji  technicznej  na  modernizację  dróg  powiatowych:

  • Nr  40182  Cierzpięty – Marcinowa  Wola  od  km  0+000  do  km  2+075

  • Nr  40210  Orzysz – Góra – Cierzpięty        od  km  0+000  do  km  4+600

Termin  realizacji  zamówienia: do 15 grudnia  2003r.
Formularz  oferty  oraz  inne  dokumenty  można  odebrać   osobiście  w  siedzibie
Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Piszu  pokój  nr  5, w  godz.  7 - 15ºº  lub  za  zaliczeniem pocztowym. Kopertę  zawierającą  ofertę  przetargową  należy  złożyć  w  Powiatowym  Zarządzie  Dróg w  Piszu, ul. Czerniewskiego 6  pokój  nr 5 w  terminie do  dnia: 23.10.2003r. godz. 1000. Koperta  powinna  być  oznaczona: „Oferta  na  opracowanie  dokumentacji technicznej„- nie otwierać przed godz.  1000  23.10.2003r. Z  uwagi  na  wartość  zamówienia  nie przekraczającą  równowartości  30.000  EURO zgodnie  z  art. 15 ust.1. ustawy o zamówieniach publicznych -Zamawiający  nie  żąda wnoszenia  wadium. Otwarcie  ofert   nastąpi  w  siedzibie  zamawiającego,  pokój  nr 5  dnia  23.10.2003r. o  godz. 1000.
 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza jednostki szkolące do wzięcia udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym. Przedmiotem przetargu jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: nauka języka niemieckiego dla grupy 10 osób bezrobotnych. Termin realizacji: IV kwartał 2003 i I kwartał 2004 roku. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2, pokój nr 5 lub zwrócić się pisemne o jej nadesłanie z określeniem nazwy kursy.
Oferty w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z zaznaczeniem przedmiotu zamówienia oznaczone pieczęcią oferenta z pełną nazwą i adresem  oraz zaadresowane do zamawiającego należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu lub przesłać za pośrednictwem poczty. Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2003r o godzinie 1000 . Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 24.11.2003r o godzinie 1100.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowe złożenie kompletu dokumentów wyszczególnionych w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia".

4. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza jednostki szkolące do wzięcia udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym. Przedmiotem przetargu jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:
„nauka języka niemieckiego” dla grupy 10 osób bezrobotnych.
Termin realizacji: IV kwartał 2003 i I kwartał 2004 roku. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2 pokój nr 5 lub zwrócić się pisemnie o jej nadesłanie z określeniem nazwy kursu. Oferty w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z zaznaczeniem przedmiotu zamówienia oznaczone pieczęcią oferenta z pełną nazwą i adresem oraz zaadresowane do zamawiającego należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu lub przesłać za pośrednictwem poczty.
Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2003r. o godzinie 10.00.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się: w dniu 24.11.2003r. o godzinie 11.00.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowe złożenie kompletu dokumentów wyszczególnionych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
Bliższych informacji udziela Ewa Szymańska nr tel. 425-12-95 wew. 106