Wydanie Nr 28,  z dnia 10.10.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI

3. OGŁOSZENIA

4. PRZETARGI


Drodzy Nauczyciele

Jako że sam wywodzę się ze środowiska nauczycielskiego, niech będzie mi wolno powiedzieć parę słów o tym zawodzie. Jest w naszej profesji coś magicznego, a czego nie ma chyba w żadnej innej. By zostać nauczycielem wystarczy ukończyć odpowiednie studia, zaliczyć kursy i nosić dziennik pod pachą. Lecz by nauczycielem być, trzeba czegoś więcej.

Bycie nauczycielem nie streszcza się w żadnej prostej formule i daleko wykracza poza słownikową definicję, bo o ile wiele zawodów można po prostu wykonywać, to nauczycielem trzeba się urodzić. Myślę, że tajemnicę tego zawodu najlepiej opisuje klasyczna już „Paideia” Jaegera, gdzie proces cywilizowania tej „małej bestii” i kształtowanie z niej człowieka nie może obyć się bez miłości. Najpierw trzeba je po prostu kochać. Trzeba otaczać opieką, gdy wylęknione, z tymi wielkimi oczami,  przychodzą po raz pierwszy do szkoły, trzeba je lubić, gdy znów zapomniały odrobić lekcje lecz pamiętały o makijażu i trzeba szanować, gdy dla samego młodzieńczego buntu chcą obalać pomniki.

Nauczyciel to pedagog i  oddany opiekun, a przede wszystkim przyjaciel dziecka który czerpie satysfakcję z sukcesu swoich podopiecznych.

Dlatego właśnie Wam, Drodzy Nauczyciele, życzę abyście otrzymywali same szóstki, zostawali laureatami  konkursów, byście otrzymywali wyróżnienia i czerwone paski na świadectwach, zdawali maturę i otrzymali indeksy.

Pozdrawiam Starosta Piski
Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 30 września odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym :

 • przyjęto założenia i wytyczne do budżetu powiatu na rok 2003,

 • zapoznano się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w Starostwie Powiatowym oraz z wystąpieniami pokontrolnymi i zastrzeżeniem do wystąpienia pokontrolnego,

 • przyjęto informację o wypowiedzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu umowy najmu pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe przy ulicy Gizewiusza 5 (wydziały komunikacji, budownictwa i geodezji).

2. 4 października Justyna Tyc i Jędrzej Górski uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu odebrali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie dyplomy Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Miesięczna wysokość tego stypendium w roku szkolnym 2003/2004 wynosi około 250 zł.

3. 6 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu odbyła się narada dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem spotkania była prezentacja przez firmę KA2, zajmującą się zarządzaniem oświatą, oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę dyrektora i organu prowadzącego.
   10 października o godz. 1100 nastąpi otwarcie hali sportowej oraz uroczyste wręczenie sztandaru w Zespole Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem Nidzie.

4. 11 października odbędzie się Powiatowa Inauguracja Roku Sportowego 2003/2004, która zostanie połączona z uroczystym otwarciem sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Okartowie. Z tej okazji przeprowadzone zostaną Sztafetowe Biegi Przełajowe z okazji Święta Niepodległości o Puchar Starosty Piskiego. W zawodach wezmą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Piskiego. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w imprezie.

 

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI NA PAŹDZIERNIK 2003r.

 

8.10.2003

Komisja Bezpieczeństwa, Obronności, Budownictwa, Geodezji, Drogownictwa i Komunikacji, godz. 14.00

 • problematyka gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury na terenie powiatu,

 • sprawy gospodarki gruntami i nieruchomościami  powiatu.

 

13.10.2003

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Rodziny, godz. 14.00:

 • podsumowanie sezonu letniego orz działania inwestycyjne Muzeum im. K. J. Gałczyńskiego w Praniu.

 

20.10.2003

Komisja Rewizyjna, godz. 14.00 :

 • kontrola finansowa wydatkowania subwencji Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu.

 

21.10.2003

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Sanitarnej i Środowiska, godz. 14.00:

 • informacja o stanie gospodarki wodnej, ochrony środowiska i zasobów przyrody na terenie powiatu,

  

23.10.2003

Komisja Samorządu, Budżetu, Pracy, Gospodarki i Promocji, godz. 15.00: 

 • realizacja zamówień publicznych,

 • informacja o działalności stowarzyszeń na terenie powiatu.   

 

Do tematyki posiedzeń komisji mogą zostać dodane bieżące projekty uchwał Rady Powiatu. Posiedzenia mają charakter otwarty. Zainteresowani mieszkańcy powiatu mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji.

 

OGŁOSZENIA

1. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje osoby na stanowisko księgowego (na czas określony).

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne, ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,

 • staż pracy w księgowości minimum 3 lata.

 • Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae,

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 8 do dnia 16 października 2003 r. do godz. 1500.

Otwarcie kopert i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się  dnia 17 października 2003 r. o godz. 1000 w PCPR w Piszu, pok. nr 8.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje osób lub rodzin, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • mają stałe miejsce zamieszkania i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,

 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem,

 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

Adres PCPR: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 5 pokój nr 8 lub pod numerem telefonu: (0-87) 423-36-20.

 

PRZETARGI

1. Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego ograniczonego do nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie. Działki nr 227/16, 227/17, 227/18, 227/19, 227/20 położone w Rucianem Nidzie przy ul. 11- tego Listopada o powierzchni 18 m2 i cenie wywoławczej – 1.189,-zł każda. Wadium za jedną działkę wynosi 100 zł. Opis nieruchomości - działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo garażowe.Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2003 r. o godz. 14 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej wysokości w terminie do dnia 10 października 2003 r. w kasie Starostwa lub na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida 0/Pisz Nr 93641023-84000-36011-1.001 podając numer nieruchomości i jej położenie. Szczegółowych informacji udziela H. Wrzosek tel.: 423-35-05, wew. 54.

2. Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego ograniczonego do nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie. Działki nr 227/21, 227/22, 227/23, 227/24, 227/25 położone w Rucianem Nidzie przy ul. 11- tego Listopada o powierzchni 18 m2 i cenie wywoławczej 1189 zł każda. Wadium za jedną działkę wynosi 100 zł. Opis nieruchomości - działki :Niezabudowane przeznaczone pod budownictwo garażowe. Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2003 r. o godz. 14 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej wysokości w terminie do dnia 16 października 2003 r. w kasie Starostwa lub na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida 0/Pisz Nr 93641023-84000-36011-1.001, podając numer nieruchomości i jej położenie. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 423-35-05, wew. 54.

3.  Zarząd Powiatu Piskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego i przeznaczonej do sprzedaży w trybie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego. Położenie nieruchomości - m. Pisz, ul. Sienkiewicza 4a. Nieruchomość zabudowana budynkiem Kolumny Transportu Sanitarnego, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego m Pisz symbolem A38UZ- teren istniejącego Szpitala Powiatowego. Cena wywoławcza nieruchomości 170.000,- zł. Wadium 9.000,-zł. Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2003r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy PL. Daszyńskiego 7, sala nr 16. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podane wysokości do 23.10.2003r. Bliższe informacje można uzyskać tel
( 87) 423 35 05 wew. 53 lub 54.

4. Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Piskiego w sezonie zimowym 2003/2004.Miejsce realizacji: powiat Piski. Termin realizacji (wymagany) - 01.11.2003r. do 30.04.2004 r. Wadium - 5000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 15 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 5, lub za zaliczeniem pocztowym. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 5. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2003 o godzinie 10 00. Kontakt z oferentami - Lucyna Balicka, e-mail: EB430@wp.pl, tel. (087) 4232807, lok. 5, w godz. 7:00 - 15:00.