Wydanie Nr 27,  z dnia 03.10.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. PRZETARGI

3. OGŁOSZENIA

4. APEL

5. PRK,  INFORMUJE


Porozumienie na rzecz zatrudnienia

   „Wspieranie rozwoju lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia” to program finansowany ze środków Unii Europejskiej (PHARE), realizowany przez Bernard Brunhes International i Olsztyńską Szkołę Biznesu, a jego realizację nadzorują Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzki Urząd Pracy. Do programu zakwalifikowało się 10 powiatów z naszego województwa, a wśród nich i Powiat Piski. W pracach nad porozumieniem brała udział grupa ponad 20 osób z terenu całego powiatu, stanowiąca przekrój środowisk mogących czynnie wspierać tworzenie paktu jak i jego dalszą realizację. Byli wśród nich przedstawiciele stowarzyszeń, samorządów gmin i powiatu, placówek szkoleniowych oraz przedsiębiorcy.
   W toku pracy nad projektem grupa spotykała się czterokrotnie na kilkudniowych sesjach. Podczas spotkań dyskutowano nad możliwościami prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia, uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi powiatu, potencjałem gospodarczym i możliwościami rozwoju poszczególnych gmin. Ważnym elementem były również analiza i poszukiwanie takich rozwiązań, które przyczyniały się do utrzymania istniejących miejsc pracy i ograniczaniu bezrobocia w społecznościach lokalnych w kraju i za granicą.
   Powstał już szkic Porozumienia na rzecz zatrudnienia w Powiecie Piskim”, który ustala priorytety działań w najbliższym okresie. Są nimi utworzenie funduszu poręczeń kredytowych, powołanie fundacji rozwoju przedsiębiorczości i stworzenie platformy porozumienia pomiędzy samorządami i przedsiębiorcami. Pierwszy z priorytetów jest Państwu doskonale znany i we współpracy z Olsztyńską Szkołą Biznesu realizujemy go już od paru miesięcy. Drugi priorytet ma na celu powołanie instytucji obsługującej przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania funduszy ze środków europejskich, przygotowywania kart projektów, biznesplanów, szkoleń itp. W zamierzeniu instytucja ta będzie ośrodkiem prawdziwego życia gospodarczego, którego w naszym powiecie od lat brakuje. Trzeci priorytet ma charakter uzupełniający względem drugiego. Jego celem jest stworzenie warunków do realnej współpracy pomiędzy samorządami i przedsiębiorcami. Pomimo zbieżności interesów samorządów i biznesu, brak nam formuły spotkań, kontaktów i szerszego spojrzenia na przyszłość i rozwój powiatu. Do tej pory nie ma u nas prawdziwego lobbingu na rzecz interesów naszych przedsiębiorców, podczas gdy rozwinięte powiaty potrafią doskonale upominać się o swój lokalny biznes. Efektem realizacji trzeciego priorytetu powinno być stworzenie m. in. informatora gospodarczego, który, systematycznie aktualizowany, będzie swego rodzaju atutem w rękach samorządowców w następnych latach. Pierwszy priorytet uzyskał pełną akceptację realizatora projektu i przyznano już odpowiednie środki na prace konsultacyjne z ekspertami. Wiemy już prawie na pewno, że taką akceptację uzyskają również drugi i trzeci. Dlatego, korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować p. Bożenie Ziomek – dyrektorowi Olsztyńskiej Szkoły Biznesu i wyrazić nadzieję, że dalsza współpraca przyniesie nam same realne korzyści.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

P. S. W podsumowaniu prac zespołu udział wzięli wszyscy burmistrzowie naszego powiatu i wyrazili akceptację dla przyjętych priorytetów. To dobry znak.

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. W dniach 19-21 września odbyła się tegoroczna edycja akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. W akcji wzięły udział 22 osoby z MOS Pisz (uczniowie szkół z Rucianego Nidy i Pisza), które w ramach trzydniowego rejsu szkoleniowego po jeziorze Śniardwy sprzątnęły śmieci m. in. z wyspy Czarciej i Pajęczej.

2. 24 września na spotkaniu prelekcyjnym „Zdążyć przed grypą” zostało założone koło Powiatowego Związku Diabetyków w Bemowie Piskim. Prezesem koła została pani Stanisława Sawicka.

3. 25 września odbyła się sesja Rada Powiatu. Podjęto uchwały w sprawie:

·         zmian w budżecie Powiatu Piskiego na rok 2003

·         powołania Rady Społecznej SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu

·         zmiany uchwały w sprawie powołania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

4. 26 września instruktorzy z Niemieckiego Czerwonego Krzyża przeszkolili grupę młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

5. 27-28 września w bazie żeglarskiej MOS w Piszu odbyło się zakończenie sezonu regatowego. W ramach pożegnania sezonu odbyły się klubowe regaty żeglarskie o mistrzostwo MOS w klasach Optimist i Cadet, oraz regaty o Puchar Prezesa Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego w klasie Optimist UKS. Zdobywcami Pucharu Prezesa UKŻ zostali:

 • Karolina Pisowocka i Marcin Komosiński w klasyfikacji dzieci młodszych.

 • Blanka Chlewicka  w klasie Optimist UKS.

 • Mistrzostwo MOS Pisz 2003 r. zdobyli:

 • Łukasz Ziółek i Adrian Włodyka w klasie Cadet

 • Tomasz Florczyk  w klasie Optimist B

 • Anna Górska w klasie Optimist B (klasyfikacja dziewcząt) 

MOS Pisz i UKŻ Pisz dziękują wszystkim sponsorom za pomoc w przeprowadzeniu imprezy i ufundowanie nagród.

6. 26-28 września dwoje reprezentantów samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych wzięło udział w spotkaniu z młodzieżą z Obwodu Kaliningradzkiego zorganizowanym przez Narodową Agencję Programu MŁODZIEŻ EUROPY.

7. Dnia 29 września Starosta i Skarbnik Powiatu uczestniczyli w seminarium  zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  i Regionalną Izbę Obrachunkową w Olszynie nt. „Założenia do opracowania projektu budżetu jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004”.

Przedmiotem seminarium były :

 • przyjęte założenia do budżetu państwa na rok 2004 oraz

 • planowanie 2004 budżetu jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o rządowe projekty nowych rozwiązań systemowych t.j. projektu nowej ustawy o finansach publicznych oraz projektu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W oparciu o powyższe zagadnienia, będące przedmiotem seminarium Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 30 września b.r. przyjął założenia do budżetu Powiatu Piskiego na rok 2004.

8. 30 września odbyła się w starostwie prezentacja diagnozy stanu społeczno – gospodarczego Powiatu Piskiego. Prezentacja kończy pierwszy etap budowy Strategii Rozwoju Gospodarczego naszego Powiatu.

9. 30 września odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu. Na posiedzeniu omawiano trudną sytuację finansową szpitala.

10. W 2002r. oddział noworodkowy Szpitala Powiatowego w Piszu otrzymał od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt do przesiewowego badania słuchu u noworodków Natomiast w roku bieżącym fundacja przekazała do oddziałów noworodkowego i dziecięcego sprzęt medyczny o wartości ok. 75 tys. zł. Szpital otrzyma m. in. 6 zestawów pomp infuzyjnych, nebulizator, pulsoksymetr.

11. 1 października odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej przez Starostę. Komisja została powołana w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami, i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
   W skład Komisji wchodzą:

 • Zbigniew Włodkowski  jako przewodniczący

 • Zbigniew Zieliński

 • Mirosław Czyż

 • Bogdan Markiewicz

 • Piotr Kamka

 • Mirosław Barański

 • Kazimierz Kilmek

 • Andrzej Górski

12. 2 października w Zespole szkół Ogólnokształcących w Białej Piskiej odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w ramach projektu „INTERNET W SZKOŁACH - PROJEKT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ".

 

PRZETARGI

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech koni. Przetarg odbędzie się 17.10.2003r. o godzinie 1300 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach. Konie można oglądać w dniu przetargu od godziny 900.

 • Erga - koń rasy wielkopolskiej  - 1.100 zł

 • Etos -  koń rasy wielkopolskiej - 1.100 zł.

 • Nektor- konik polski – 600 zł.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę działek rolnych położonych we wsi Łupki.
Nr działki 88

 • –o powierzchni 1,09 R V

 • –o powierzchni 1,49 R VI

Nr działki 89

 • –o powierzchni 1,05 R V

 • –o powierzchni 0,70 R VI

Cena wywoławcza:
R V   – 43 zł / 1 ha
R VI –  30 zł / 1 ha

Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2003r. o godzinie 12.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach.

 

OGŁOSZENIA

1. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż posiada jeszcze wolne środki Funduszu Pracy na pożyczki dla:

 • Pracodawców na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych skierowanych na te miejsca,

 • Bezrobotnych, pracowników w okresie wypowiedzenia zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podjęcie pozarolniczej działalności lub działalności rolniczej, z wyjątkiem zakupu ziemi. Wysokość pożyczki nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, w razie pożyczki na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy wysokość ta dotyczy utworzenia jednego miejsca pracy.Szczegółowe informacje odnośnie udzielania pożyczek z FP. można uzyskać w PUP w Piszu, ul. Zagłoby 2 pok. nr 2, tel. 425-12-95/96 wew. 109, kontakt z Beatą Szczyrów.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu - doradca zawodowy zaprasza osoby bezrobotne i osoby poszukujące pracy do korzystania ze zbiorów informacji znajdujących się w SALI INFORMACJI ZAWODOWEJ - w siedzibie urzędu ul. Zagłoby 2, pok. nr 20:

 • komputerowa bazy danych o zawodach i możliwościach kształcenia,

 • filmy zawodoznawcze, teczki informacji o zawodach, informatory o szkołach (np. uczelniach wyższych),

 • poradniki, ulotki informacyjne dotyczące np. pisania życiorysu zawodowego (CV) i listu motywacyjnego, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,

 • oferty pracy z gazet,

 • korzystanie z internetu.

APEL

Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Piszu o pomoc dla 19-letniej Doroty chorej na stwardnienie rozsiane. Roczny koszt leczenia wynosi 40 tyś. zł. Aby zahamować rozwój choroby na 20 lat potrzebna jest 3-letnia kuracja. 

Pieniądze można wpłacać na konto: Lubańskie Stowarzyszenie Charytatywne, BGŻ S.A. filia Lubań nr 20301303-509284-2705-1100/0 z dopiskiem „Pomoc dla Doroty”

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. (0-75) 646-43-38.

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW, INFORMUJE :

    Poprzez pośrednictwo sklepu w zakresie załatwiania kredytu, ta forma zakupu w ostatnim czasie bardzo zyskała na popularności. Trzeba jednak pamiętać, że na klienta może tu czekać pułapka. Klient zawiera od razu dwie umowy- sprzedaży ze sklepem i o kredyt z bankiem. Pamiętać jednak należy, że aby otrzymać kredyt należy posiadać tzw. zdolność kredytową i tu może pojawić się problem. Zdarza się bowiem, że umowa sprzedaży jest już zawarta, towar może być już nawet w domu klienta, a bank odmawia kredytu. Od umowy sprzedaży nie ma odwrotu i jeśli sklep z własnej inicjatywy nie zechce kosztów zakupu rozłożyć na raty- całą sumę trzeba wpłacić jednorazowo. Gorzej, jeżeli klient wpłacił zaliczkę na zakup towaru, odmowa udzielenia kredytu i niemożność zapłacenia za towar jednorazowo powoduje, że zaliczka przepada. Sprzedawca-zgodnie z prawem, może zatrzymać zaliczkę jako rekompensatę niezrealizowanej umowy z winy klienta. Dlatego konsumencie pamiętaj- dobrze przeanalizuj swoje możliwości finansowe a dopiero potem podejmuj decyzję o zakupie.
 

 

UWAGA

mali i średni przedsiębiorcy! Nastąpiły zmiany!

Zamiast szkolenia Planowanie Strategiczne, odbędzie się szkolenie-Zmiany w prawie podatkowym, w terminie 27-29 października. Koszt trzydniowego szkolenia wynosi 70 zł. Za utrudnienia przepraszamy.

Szczegóły: Starostwo Powiatowe w Piszu, tel. 423- 35-05, wew. 23, p. Renata Bazydło