Wydanie Nr 26,  z dnia 26.09.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. OGŁOSZENIA


   Otrzymałem donos


Oto on:
   My pracownicy Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej jesteśmy zbulwersowani postawą Starostwa wobec gospodarstwa. Beztroskę tą widać na następującym przykładzie. Z jednej strony postanowiono zlikwidować gospodarstwo, a z drugiej tworzy się rodzinną firmę likwidatorską. Otóż Pani kierownik Wiesławie Pakowskiej powierza się tak szeroki zakres obowiązków i uprawnień, że w jednej osobie jest:
- kierownikiem gospodarstwa, magazynierem, kasjerem, zootechnikiem, sprzątaczką, opiekunem praktyki.
   Czy jest możliwością, żeby tak szeroki zakres obowiązków mogła wykonywać jedna osoba? Stwarza to okazję do nadużyć na szeroką skalę, tym bardziej, że kierownikami w gospodarstwie są: córka, syn i mąż. Karty drogowe wydaje Pani kierownik, paliwo i części zamienne też, rozlicza z paliwa i zatwierdza karty drogowe.
   Jest to nie tylko, że nie zgodne z prawem, ale jak już wcześniej wspomnieliśmy daje okazję do nadużyć na dużą skalę. Powstaje pytanie! Gdzie jest kompetentny nadzór nad tym, co w gospodarstwie dzieje się? Kto będzie ponosił odpowiedzialność w przypadku zaistniałych nadużyć?

Z poważaniem
Pracownicy Gospodarstwa

Do wiadomości:
1.
      
Fakty Piskie
2.       Redakcja Gazety Piskiej
3.       Redakcja Gazety Współczesnej

   Jako że jest to pierwszy donos uprzejmie informuję wszystkich donosicieli, że donosy rozpatrywane nie będą. Natomiast wszystkich, którzy chcieliby przekazać mi jakąś ważną informację i jednocześnie obawiają się o własną szeroko rozumianą anonimowość i bezpieczeństwo uprzejmie informuję, że w każdy poniedziałek w godz.800 – 1000 przyjmuję interesantów i jestem dostępny pod nr telefonu 423-35-05. Zapewniam poufność.
 

Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 11 września wręczono akty stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielom pp. Krystynie Ciotrowskiej, Małgorzacie Pomichowskiej, Małgorzacie Karwowskiej, Ryszardowi W. Pawlickiemu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu. Gratulujemy.

2. Dyrektor Szpitala Powiatowego wystąpił na drogę sądową przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w sprawie odzyskania środków, które Zakład przeznaczył na ustawową podwyżkę wynikającą z tzw. ustawy „203” za lata 2001, 2002.
   Koszt tej regulacji płacowej obciążył Zakład kwotą 3.068.939 i przyczynił się do znacznego pogorszenia wyniku finansowego a w konsekwencji w krótkim czasie utraty płynności finansowej. Obecne kłopoty, (duże zatory w obsłudze wierzytelności) stwarzają realną groźbę utraty zdolności wykonywania usług medycznych z powodu braku bieżącego zaopatrzenia (w leki, środki jednorazowe oraz inne dostawy itp.).

3. 22 września w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach odbył się festyn rekreacyjno-sportowy „Pożegnanie lata na sportowo”. W imprezie udział wzięli uczniowie ośrodka, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu. Celem imprezy była integracja wychowanków ze środowiskiem lokalnym oraz zapewnienie wszystkim uczestnikom możliwości wykazania się swoją sprawnością fizyczną. Organizatorem imprezy była Sekcja Sportowa Olimpiady Specjalne Polska i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach.

4. W dniu 22 września odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiano skuteczność rozpatrywania skarg i działania edukacyjne Powiatowego Rzecznika Konsumentów, przypadki samowoli budowlanej, informacje na temat zagospodarowania linii brzegowej jezior i rzek na terenie powiatu.

5. Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg nieograniczony na zakup etyliny  dla  potrzeb  Obwodu Drogowego w Orzyszu w  stacji  oferenta  na  terenie m. Orzysz. Formularz  oferty  oraz  inne  dokumenty  można  odebrać w  siedzibie Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Piszu, ul. Czerniewskiego 6, pokój  nr 5, w  godz.  7 - 15ºº  lub  za  zaliczeniem pocztowym. Ofertę  przetargową  należy  złożyć  w PZD w  Piszu do dnia 30.09.2003r. godz.1000.
   Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PZD lub pod numerem telefonu: 423-28-07.

6. Zarząd Powiatu w Piszu podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Piskiego i przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie
Działki nr 227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10 położone w Rucianem Nidzie przy ulicy 11- go Listopada o powierzchni 18 m2 i cenie wywoławczej 1189 zł każda. Wadium za jedną działkę wynosi 100 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2003 r. o godz. 14.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego, pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 423-35-05, wew. 54.

7. Zarząd Powiatu w Piszu podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Piskiego i przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie.
Działki nr 227/11, 227/12, 227/12, 227/13, 227/14, 227/15 położone w Rucianem Nidzie przy ulicy 11- go Listopada o powierzchni 18 m2 i cenie wywoławczej 1189 zł każda. Wadium za jedną działkę wynosi 100 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2003 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego, pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 423-35-05, wew. 54.

8.  Zarząd Powiatu w Piszu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego i przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Obręb Szkody gmina Biała Piska.

Działki niezabudowane przeznaczone na cele rolne.
Nr dz. 232/10 o pow. 13,6240 ha – cena nieruchomości – 32.130,-zł
Nr dz. 232/11 o pow. 11,9622 ha – cena nieruchomości – 28.330,-zł
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18 września 2003 r. do 10 października 2003r.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 423-35-05, wew. 54.

9. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż są jeszcze wolne miejsca na szkolenie „Lingwista” (nauka języka niemieckiego).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby:

  • bezrobotne, które przepracowały, co najmniej 3 lata w PGR i ich dzieci,

  • posiadające ukończoną szkołę średnią,

  • posiadające przynajmniej minimalną znajomość języka niemieckiego,

  • z dużą motywacją do podjęcia pracy.

Osoby zainteresowane kursem zapraszamy do PUP w Piszu, ul. Zagłoby 2,
pok. nr 5, tel. 425-12-95 wew. 106 - kontakt z Panią Ewą Szymańską.

10. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu we współpracy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa realizuje program „Promocja zawodowa dziewcząt”, którego celem jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt poprzez podjęcie pracy w Warszawie.

Wymagania kwalifikacyjne:

  • dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat pochodzące z rodzin pracowników byłych PGR,

  • ukończona szkoła średnia z maturą,

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 0,7 najniższego wynagrodzenia,

  • chęć podjęcia pracy w Warszawie

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie (do 6 miesięcy) mają zapewniony bezpłatny pobyt w Warszawie tj. zakwaterowanie, wyżywienie, bilety komunikacji miejskiej.
Szczegółowe informacje w PUP w Piszu, ul. Zagłoby 2, pok. nr 20,
tel. 425-12-95/96 wew. 124 – kontakt z Joanną Bałdygą.

11. Dyrektor Muzeum. K.I. Gałczyńskiego informuje, że mimo trwających prac remontowych Muzeum jest nadal czynne i zaprasza do odwiedzania od wtorku do niedzieli w godzinach 9.30 – 17.00. Za wszelkie niedogodności związane z remontem wszystkich zwiedzających serdecznie przeprasza.

12. Serdeczne podziękowania Panu Janowi Wyrostkowi za naprawę w czynie społecznym schodów wejściowych do szkoły składa Pani Małgorzata Oświęcimsko, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piszu.

13. Daniel Banach, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu, otrzymał w bieżącym roku szkolnym stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Wyróżnienie to zostało przyznane za wybitne osiągnięcia w nauce. Serdecznie gratulujemy.

OGŁOSZENIA

 Uwaga mali i średni przedsiębiorcy!
Jest jeszcze możliwość skorzystania ze szkolenia Planowanie Strategiczne, które odbędzie się w dniach 27-29 października. Koszt trzydniowego szkolenia wynosi 70 zł.

Szczegóły: Starostwo Powiatowe w Piszu, tel. 423- 35-05, wew. 23, p. Renata Bazydło