Wydanie Nr 17,  z dnia 25.07.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. PCRP INFORMUJE


Drodzy Państwo

   W ramach budowy Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego obyło się (21 lipca b.r.)  spotkanie przedstawicieli firmy Doradztwo Gospodarcze DGA z Poznania z przedstawicielami lokalnego biznesu, w którym udział, mam nadzieję, wzięła reprezentatywna grupa naszych przedsiębiorców. Było to pierwsze z cyklu spotkań, które pozwolą nam wypracować całą listę zagadnień i problemów stojących przed powiatem oraz usystematyzować je co do ważności i odpowiedniej kolejności rozwiązywania. Ważnym elementem prac przygotowawczych do strategii jest rozpoznanie i analiza potencjału gospodarczego, a ta bez udziału naszych biznesmenów  odbyć się nie może. Tak naprawdę, to strategia jest dla nich, bo produkcja i usługi są podstawą rozwoju, to przedsiębiorcy tworzą dochód i dają pracę. Bez znajomości tego potencjału nie można myśleć o żadnej strategii, bo nie urzędnicy, a właśnie przedsiębiorcy najlepiej wiedzą gdzie i na czym byłoby można u nas zarobić.
     Nim się to jednak stanie, powinienem Państwu pokrótce przybliżyć samą istotę takiej strategii.
   Dokument, który spodziewamy się w wyniku prac uzyskać, stanowić ma ogólny plan działań na najbliższe kilkanaście lat. Ma on precyzować w jakich kierunkach powinny zmierzać nasze wysiłki, aby rozwijać Ziemie Piską. Nasze, znaczy powiatu i gmin, dlatego prosiłem Panów burmistrzów o możliwie znaczący udział w przygotowaniu strategii. Zwłaszcza, że gminy takie opracowania już posiadają. Czy się zdezaktualizowały i czy wymagają uzupełnień, korekt, modyfikacji, okaże się w trakcie prac. Mogę chyba powiedzieć, że gminy podchodzą do sprawy z należytą powagą, ponieważ wszyscy zainteresowani jesteśmy żywym programem, nie jeszcze jednym opracowaniem na półkę.
   Warunkiem stworzenia dobrego projektu na przyszłość jest dokonanie bilansu, rzetelnej inwentaryzacji posiadanych dóbr, zalet i wad naszego regionu. Musimy wiedzieć co mamy i co z tym należało będzie zrobić w przyszłości. Trzeba poddać analizie stan zasobów w naszym powiecie, skalę potrzeb, ocenić możliwości rozwoju  i dopiero wtedy przyjąć we wspólnej strategii, które z gałęzi naszej gospodarki powinny mieć priorytet. Że turystyka, że leśnictwo, że przetwórstwo i ekologiczna żywność, to wie każdy i nie trzeba do tego aż pieniędzy z Banku Światowego. Jak jednak to robić, jak powiązać plany zagospodarowania przestrzennego z konkretnymi inwestycjami, kiedy i jak składać projekty o dofinansowanie... no właśnie: śluzy czy mostu na Pisie, łączyć jeziora Wiartel z Nidzkim, czy najpierw zbroić teren na Szerokim Ostrowie? Może najpierw fundusz poręczeń, izba gospodarcza i inkubator przedsiębiorczości? Może jednak ważniejsze są drogi i powiat powinien mieć w nosie problemy gmin? A może wreszcie dać sobie z tym wszystkim spokój i czekać do końca kadencji, bo przecież to jakoś tam zawsze będzie...

Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 16 lipca wice starosta Zbigniew Zieliński i naczelnik Wydziału Geodezji Henryk Wrzosek wzięli udział w uroczystym podpisaniu „Porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju i Województwem Warmińsko-Mazurskim w zakresie finansowania prac badawczo- rozwojowych w latach 2003-2006 r” oraz „Umowy o współpracy pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Komendantem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie „ w celu budowy systemu bezpieczeństwa powszechnego, ekologicznego oraz programu rozwoju ekoturystyki w regionie warmińsko-mazurskim.

2. 21 lipca wice starosta brał udział w Nadzwyczajnym VI Zgromadzniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Warszawie. Przyjęto stanowiska w sprawie :projektu ustawy o dochodach jst, wdrażanie ustawy Prawo Budowlane, aktualnej sytuacji w służbie zdrowia.

W Zgromadzeniu wzięli udział minister zdrowia Leszek Sikorki i dyrektor departamentu ministerstwa finansów Zdzisława Wasążnik.

 3. 24 lipca odbyła się na placu Daszyńskiego w Piszu uroczystość związana ze Świętem Policji , która rozpoczęła się uroczystym apelem. Starostwo reprezentował wice starosta. W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia oraz akty mianowania policjantów.
   Mieszkańcy mieli okazję zobaczyć techniki pracy policji m.in. tresurę psa, obezwładnianie przestępców. Chętni do wykonywania zawodu policjanta mogli uzyskać informację na temat wymogów jakie trzeba spełnić, aby móc realizować się w tym zawodzie.

 

 

PCPR INFORMUJE

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, o zadaniach zrealizowanych przez powiat ze środków PFRON w 2003 r. oraz o podziale środków Funduszu na poszczególne zadania:

 • zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne-71.993 zł

 • zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej- 335.350 zł

 • dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny pracy tych potrzeb- 30.214 zł

 • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych-2.200 zł

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w tym : dzieci i młodzież  niepełnosprawna-35.000 zł, dorosłe osoby niepełnosprawne-55.000 zł

 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna-10.000 zł , dorosłe osoby niepełnosprawne- 25.000 zł

 • dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych , w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna-20.000zł, osoby dorosłe niepełnosprawne-30.000 zł

 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna -6.000 zł, osoby dorosłe niepełnosprawne- 2.000 zł

 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna-22.000 zł, osoby dorosłe niepełnosprawne- 15.000 zł

 • dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3.000 zł

 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 3.000 zł.

2. w maju młodzież i nauczyciele Szkoły Podstawowej imK.I.Gałczyńskiego w Okartowie przystąpili do organizacji ścieżki dydaktycznej na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Giżycko. Trasa ścieżki przebiegać będzie wzdłuż jeziora Tyrało . Przyszłym turystom i osobom odwiedzającym lasy ukażą się urokliwe zatoczki, bogactwo roślin, wzgórze- pozostałość po wczesnośredniowiecznej osadzie Galindów. Przygotowanie ścieżki jest w fazie projektowania.