Wydanie Nr 16,  z dnia 18.07.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. PCRP INFORMUJE


Drodzy Państwo

  Z przyjemnością mogę Państwa zawiadomić, że są już pierwsze, naprawdę  ważne efekty współpracy pomiędzy powiatem a gminami. 3 lipca b.r. odbyło się w starostwie pierwsze, nieformalne jeszcze, spotkanie burmistrzów w sprawie utworzenia powiatowego funduszu poręczeń kredytowych i nasze uzgodnienia postaram się Państwu w miarę możliwości przedstawić.
  Czym jest i czym mógłby w naszym powiecie być taki fundusz, najlepiej wiedzą mali i średni przedsiębiorcy. Jeśli powiat i gminy stworzą porozumienie, w ramach którego powołamy fundusz poręczeń, to mamy szansę wzmocnić MSP naszego powiatu. Słaba kondycja finansowa przedsiębiorstw powoduje, że często nie mogą one uzyskać kredytów bankowych i przez to nie mogą się rozwijać. Gdyby taki  fundusz powstał, to właśnie on mógłby zostać gwarantem (poręczycielem) zaciąganych pożyczek i przez to wspomagać rozwój naszych przedsiębiorstw. Najważniejszą dla mnie sprawą w tym względzie jest powstawanie nowych miejsc pracy, a tych nie da się tworzyć inaczej, jak tylko poprzez wspieranie przedsiębiorczości.
   Podczas spotkania zgodziliśmy się wszyscy, że pomysł wart jest wysiłku, a do utworzenia funduszu nie trzeba nikogo jakoś specjalnie namawiać. Problem jednak, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Fundusz taki miałby szansę ubiegać się o procentowe dokapitalizowanie ze środków rządowych bądź unijnych. Im większą zatem kwotę udałoby się nam zebrać na początku, tym więcej pieniędzy otrzymalibyśmy z zewnątrz. Wyobrażam sobie, że również banki byłyby zainteresowane wyasygnowaniem pewnych środków, ponieważ banki są naturalnym sprzymierzeńcami  funduszy w całym kraju. To one, jako bezpośrednio zainteresowane udzielaniem przedsiębiorcom kredytów, na tym zarabiają, w nich fundusze przetrzymują swoje pieniądze i ich przedstawiciele powinni wchodzić w skład komisji oceniającej podania o udzielenie gwarancji.
   Spora ilość małych przedsiębiorstw współpracuje z naszymi lokalnymi potentatami w ramach kooperacji i usług. Mam nadzieję, że np. Sklejka, oba Holzwerki i na pewno ktoś jeszcze mogłyby wnieść własny udział do funduszu, ponieważ poszukują partnerów lokalnych i przez to są zainteresowane wspieraniem przedsiębiorczości Ziemi Piskiej. Kredytując podwykonawców umożliwiają im rozwój i przez to dają miejsca pracy. Wprawdzie nie bezpośrednio u siebie ale za to u swoich partnerów.
   O poręczenie mógłby się ubiegać każdy mały i średni przedsiębiorca (tzn. do 50 i 250 zatrudnionych), który prowadziłby działalność na terenie powiatu. Poręczane byłyby kredyty udzielane np. tylko przez nasze banki, do pewnej kwoty i po wniesieniu odpowiedniej opłaty. Raz na np. 2 miesiące powołana regulaminem komisja opiniowałaby podania i udzielała poręczenia po przedstawieniu przez ubiegającego się odpowiedniego weksla. Wpłaty wnoszone za udzielane poręczenia wystarczyłyby z pewnością na funkcjonowanie biura funduszu (co najmniej jedno miejsce pracy dla absolwenta ekonomii czy zarządzania) i być może z czasem zaczęłyby zwiększać sam fundusz.
   Ważne jest, że fundusz nie byłby kasą zapomogowo - pożyczkową, a jedynie poręczycielem. Środki na nim zgromadzone procentują cały czas na bankowym koncie, a fundusz mógł będzie udzielać poręczeń wyższych, niż wynosi wysokość zgromadzonego kapitału.
   Po uzyskaniu wstępnej akceptacji burmistrzów zamierzam w najbliższym czasie zorganizować kilka spotkań i zbadać możliwości realizacji projektu. Najważniejsze jest aby przekonać radnych gmin i powiatu, bo o przedsiębiorców i banki jestem raczej spokojny. Wszystkich, którzy w tej sprawie mają lub mogą mieć coś do powiedzenia, proszę o namysł i propozycje konkretnych rozwiązań. Rzecz cała poczekać musi do projektów przyszłorocznych budżetów, lecz już dziś należy się do tego przygotować.
   Gdyby udało się nam zrealizować to zamierzenie, moglibyśmy rozpocząć zupełnie nowy rozdział współpracy pomiędzy samorządami Ziemi Piskiej, z której wszyscy będziemy mieć pożytek. Następnym krokiem może być gazociąg, do którego potrzebne będzie Związek Gminny, śluza na Pisie, kanał Tyrkło - Buwełno i wszystkie te stare i nowe pomysły, których nie można było zrealizować z braku pieniędzy, a przede wszystkim z braku woli wspólnego działania. Co nam wszystkim zaszkodzić może, to na pewno nadmiar polityki...

                                                                                                  Proszę Państwa o opinie.

Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 10 lipca odbył się egzamin na nauczycieli mianowanych . Do egzaminu przystąpiło czworo nauczycieli. Tytuł ten otrzymali : Justyna Nidzgorska- ZSZ w Piszu, Ewa Barłowska i Katarzyna Kozikowska - ZS nr 1 w Piszu, Radosław Drężek-ZS nr 1 w Białej Piskiej. Gratulujemy.

2. 11 lipca odbyło się pierwsze spotkanie z firmą konsultingową DGA z Poznania. Firma ta opracuje strategię rozwoju Powiatu Piskiego do 2015 roku.   Zakończenie prac przewiduje się w listopadzie, a w grudniu dokument zostanie przedstawiony Radzie Powiatu. W toku prac przewidziano spotkania biznesmenami, władzami gmin, lokalnymi liderami itd. DGA zobowiązała się do opracowania rzetelnej analizy stanu i możliwości powiatu, struktury celów i długofalowego trybu realizacji i monitoringu efektów jej wprowadzania. Koszt budowy strategii (ok. 1000 tys. zł.) finansuje Bank Światowy.

3. Uwaga mali i średni przedsiębiorcy!!!
Jest jeszcze możliwość skorzystania ze szkoleń:

 • Zmiany w prawie podatkowym - 26-28 lipca

 • Planowanie strategiczne - 28-30 lipca

 • Wymagane zmiany w polskich przedsiębiorstwach - 23-25 lipca

 • Sprzedaż dla menadżerów - 21-23 sierpnia

 • Przygotowanie do funkcjonowania w UE - 25-27 sierpnia

 • Szkolenie dla kierowników normy ISO 17025 (ostatnie) - sierpień

Szkolenia odbędą się w Olsztynie. Koszt trzydniowego szkolenia wynosi około 95 zł. Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Strategii Rozwoju starostwa: R. Bazydło, tel. 423 35 03 wew. 23.

 

PCPR INFORMUJE

   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 23 czerwca 2003 r. rozpoczął realizacje programu „KOMPUTER DLA HOMERA 2003”.
   Program jest realizowany w formie pomocy finansowej dla osób niewidomych i niedowidzących w zakupie podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, a także uczestnictwie w odpowiednim szkoleniu. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania.

Adresatami programu są:

 • pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;

 • dzieci i młodzież w wieku do lat 18, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Przedmiot pomocy:

 • zakup podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie;

 • zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie;

 • zakup specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie;

 • zakup urządzeń lektorskich;

 • szkolenia w zakresie podstawowej obsługi nabytego w ramach programu sprzętu                  i oprogramowania.

Do uzyskania dofinansowania niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż:

 • dla sprzętu podstawowego – 5% ceny zakupu;

 • dla specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz elementów służących rozbudowie systemu – 2% ceny zakupu;

 • dla specjalistycznych urządzeń brajlowskich – 2% ceny zakupu;

 • dla urządzeń lektorskich – 7% ceny zakupu.

Wnioski należy składać w Oddziale PFRON w Olsztynie, ul. Kopernika 46 A, 10-959 Olsztyn, tel. 089 534-91-51 w terminie od 23 czerwca 2003 r. do 31 lipca 2003 r.

Druki wniosków można otrzymać w następujących instytucjach:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. Nr 8, tel. 423-36-20,

 • Urząd Miasta i Gminy w Białej Piskiej, Rucianem Nidzie, Orzyszu i Piszu,

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu, Orzyszu, Białej Piskiej i Rucianem Nidzie.