Wydanie Nr 15,  z dnia 11.07.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. OŚWIATA

3. PCRP INFORMUJE

4. SPROSTOWANIE


Drodzy Państwo

   Powód, dla którego zebraliśmy się tu dzisiaj, jest bardzo szczególny. 10-lecie stacji Johannitów w naszym powiecie, to święto niezwykłe i trudno porównywać je z innymi jubileuszami. Gdy 10 lat temu usłyszeliśmy o inicjatywie utworzenia tej stacji, nie spodziewaliśmy się, przez myśl nam nie przeszło, że będzie to tak szczególny i cenny pomysł. Idea, która przyoblekając się w czyn na trwałe wpisze się w mozaikę służb społecznych.
   Mizerię finansową samorządów lokalnych znamy wszyscy.  Pieniędzy brakuje wciąż i na wszystko, a zawszy dotyka to w sposób szczególny najuboższych i potrzebujących pomocy. Bez ludzi dobrej woli, bez ludzi o wrażliwym sercu i bez Johannitów nie byłoby to wszystko możliwe.
   Wasza praca i jej sens ma szczególne znaczenie właśnie teraz, gdy nasza ojczyzna opowiedziała się za przystąpieniem Polski do wielkiej rodziny narodów europejskich. My już nie musimy mówić o pojednaniu, zrozumieniu i współpracy. U nas to wszystko już od dawna trwa. Gdy gdzie indziej dopiero mówi się o partnerstwie, gdzie wymieniane są deklaracje, my współpracę już dawno zamieniliśmy w czyn.
   Pani Miro. Bez Pani nie byłoby tego pięknego święta. To Pani upór i poświęcenie, determinacja i pragnienie zrobienia rzeczy wielkich dały nam powód, aby się tu dzisiaj spotkać. To Pani pokazuje nam, jak od słów przejść do czynów. I za to jesteśmy Pani wdzięczni. Najważniejsza księga europejskiej cywilizacji mówi: „Poznacie drzewo po owocach jego”. I oto widzimy jak wspaniałe jest to drzewo i jak piękne, jak cenne są jego owoce.

Pani Miro! Jeszcze raz dziękujemy

INFORMACJE Z POWIATU

1. 25 czerwca 2003r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu do spraw podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek szkolno-wychowawczych. Dopłaty do czesnego przyznano 8 nauczycielom, którzy zdobywają dodatkowe kwalifikacje. Łączna kwota rozdysponowanych środków wyniosła 4 tys. zł.
   To już drugie posiedzenie Zespołu. Pierwsze odbyło się 30 stycznia tego roku, przekazano na nim 5 tys. zł. 10 nauczycielom. Do końca roku kalendarzowego pozostało 3 tys. zł., które- zgodnie z kryteriami przyznawania dopłat - zostanie rozdysponowane po 31 października 2003r.

2. 30 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyła się narada z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i placówek szkolno-wychowawczych podsumowująca rok szkolny 2002/2003.W naradzie udział wzięli Starosta, wice starosta, Skarbnik Powiatu oraz pracownicy Wydziału Edukacji.. Starostwa.

3. 30 czerwca br. Rada Powiatu podjęła uchwały m.in. w sprawie:

  • powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpi 4 nauczycieli z trzech szkół.

  • Zmian w budżecie Powiatu Piskiego na rok 2003.

  • Zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Piskiego na rok 2003.

4. 3 lipca odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej tworzenia programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Piskiego. Udział w spotkaniu wzięli naczelnicy wydziałów, kierownicy jednostek podległych starostwu, policja, straż itd. Program Rozwoju Lokalnego jest dokumentem, niezbędnym przy ubieganiu się przez powiat o środki unijne po przyszłorocznej akcesji Polski do UE.

5. 4 lipca b.r. ok. godz. 1200 przez Pisz przejechało na sygnale kilka wozów strażackich i policyjnych. Objazd ten miał przypomnieć mieszkańcom Pisza tragiczne wydarzenie sprzed roku, kiedy to huraganowy wiatr spowodował wielkie zniszczenia w Puszczy Piskiej i w samym mieście. W tym samym dniu dokonano sprawdzenia funkcjonowania przepływu informacji pomiędzy sztabem kryzysowym a podległymi jednostkami.

6. W dniu 5 lipca z okazji 650-lecia Olsztyna i obchodów święta policji odbył się zawody strzeleckie. Reprezentacja naszego powiatu zajęła 9 miejsce (na 22 startujące zespoły), a starosta Z. Włodkowski zajął indywidualnie 3 miejsce.

7. W maju 2003r. młodzież i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Okartowie przystąpili do organizacji ścieżki dydaktycznej na terenie Nadleśnictwa Giżycko. Trasa ścieżki przebiegać będzie wzdłuż jeziora Tyrkło. Przygotowanie ścieżki jest w fazie projektowania

 

OŚWIATA

1. Wykaz wolnych etatów w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Piskiego

Nazwa Szkoły Liczba Etatów Przedmiot
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu 1

Matematyka

Zespół Szkół Nr 1 w Piszu 1 Język Angielski
1 Informatyka
1 Język Niemiecki
1/2 Fizyka
Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej 1 Język Angielski
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu 1 Język Angielski

 

2. Uwaga nauczyciele języka angielskiego. W dniach 27-29 sierpnia w Pasymiu odbędzie się I Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego. Na spotkaniu omówione zostaną m.in. nowoczesne metody nauczania, problematyka pracy z uczniami bardzo słabymi, oraz jak prawidłowo pisać wniosek do programów pomocowych. Można jeszcze dokonać zgłoszenia. Szczegółowe informacje udzielane w Starostwa Powiatowego, pokój nr 2, tel. 423-35-05 wew. 23.

PCPR INFORMUJE

1. PCPR rozpoczął realizację programu „KOMPUTER DLA HOMERA 2003”, który przeznaczony jest dla osób niewidomych i niedowidzących. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na zakup podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, a także na uczestnictwo w odpowiednim szkoleniu. Wnioski należy składać od 23 czerwca do 31 lipca 2003r. w Olsztyńskim Oddziale PRON, ul. Kopernika 46 A, tel. 089 534-91-51. Druki wniosków można uzyskać w PCPR w Piszu, w Urzędach Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Szczegółowych informacji udziela PCPR, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 8, tel.423-36-20 

2. Starosta powołał Powiatową Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piszu
Członkami Powiatowej rady zostały następujące osoby:

1.
Pani Jadwiga Zegarowicz – Przewodnicząca Polskiego Związku Niewidomych Koło w Piszu,
2. Pani Renata Dulisch – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu,
3
Pani Ludmiła Michałowska – Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka  Oddział Terenowy w Piszu,
4.Pani Elżbieta Zduńczyk-Dzika – przedstawiciel Burmistrza Orzysza, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  Koło w Orzyszu,
5.
Pan Andrzej Kotlarski – przedstawiciel Stowarzyszenia „Przymierze – Ziemia Piska” w Piszu.

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się dnia 08 lipca 2003 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty. Do zakresu działania Rady należy:
1)
      inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
           -
integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
           -
realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2)
      opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3)
      ocena realizacji programów,
4)   opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez  Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

SPROSTOWANIE

W biuletynie z dnia 4 lipca podano informację, że do siedziby Starostwa Powiatowego został zaproszony rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prostujemy tę informację, ponieważ na zaproszenie władz Uniwersytetu do Olsztyna uda się Starosta Powiatu Piskiego.

 

UWAGA:

W dniach 14 lipca – 14 sierpnia starosta Zbigniew Włodkowski jest na urlopie. Zastępuje go v-ce starosta Zbigniew Zieliński.