Wydanie Nr 14,  z dnia 04.07.2003 r

Spis treści:

1. STANOWISKO RADY POWIATU

2. INFORMACJE Z POWIATU

3. POWIAT NA WODZIE


STANOWISKO RADY POWIATU W PISZU
w sprawie utrzymania dróg powiatowych w związku z wichurą z dnia
4 lipca 2002r.

   Rada Powiatu w Piszu po zapoznaniu się z działaniami Zarządu Powiatu w Piszu i Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu oraz stanowiskami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury wyraża ubolewanie z powodu braku zainteresowania problemem odbudowy zniszczonych dróg, którymi transportuje się drewno z terenów dotkniętych zeszłorocznym kataklizmem.
   Mimo wizyt Premiera, Komisji Sejmowej, Komisji Senackiej oraz przedstawicieli Rządu RP, w czasie których padały liczne obietnice udzielenia powiatowi piskiemu znacznej pomocy finansowej, sprawa pomocy zawisła na etapie deklaracji.
   Mimo oficjalnych wystąpień do Premiera RP i Ministra Infrastruktury powiat nie otrzymał żadnych dodatkowych środków. Z treści „nijakich” odpowiedzi wnioskować należy, że jest to problem powiatu i Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – mimo iż wywożone z lasów olbrzymie ilości drewna stanowią własność Skarbu Państwa i to Skarb Państwa uzyskuje z tego tytułu poważny dochód.
   Ruch ciężkich pojazdów z pozyskanym drewnem odbywa się na 163 kilometrach dróg powiatowych, w znacznej części prowizorycznie „załatanych” po skutkach wichury. Na utrzymanie tylko tej części dróg powiatowych i ich odbudowę (powiat zarządza jeszcze ponad 400 km dróg) należy w trybie pilnym wydatkować około 63 mln zł.
Odbudowa dróg powinna nastąpić po zakończeniu wywozu drewna, a więc w latach 2004 – 2006.
   Od zaraz jednak konieczna jest odbudowa i wzmocnienie dróg na odcinku 16 km. Koszty tych robót szacuje się na 6,9 mln zł. Zarząd Powiatu nie dysponuje takimi kwotami. W istniejącym systemie finansowania dróg publicznych nie ma też możliwości pozyskania ich z jakichkolwiek innych źródeł.
   Brak wsparcia Rządu RP spowoduje, że w najbliższym czasie drogi powiatowe na terenach pozysku drewna wyglądały będą jak drogi gruntowe. Całkowicie zostanie zniszczona ich konstrukcja, co skutkować będzie koniecznością ich budowy od nowa, nie zaś ich odbudowy.
   Na doraźne potrzeby trzech powiatów dotkniętych kataklizmem Rząd RP przeznaczył w ubiegłym roku kwotę 1 mln zł. Środki te wystarczyły jedynie na częściowe sfinansowanie pomocy dla osób bezpośrednio poszkodowanych przez wichurę.
   Organy powiatu przeświadczone są w związku z tym, że pozostawione zostały z problemem bez niezbędnego wsparcia, a składane deklaracje udzielenia pomocy pozostały tylko deklaracjami. Problem odbudowy zniszczonych przez wichurę dróg ma dla funkcjonowania powiatu znaczenie strategiczne. Powiat należy do regionów o wysokim bezrobociu strukturalnym. Powiat ma jednocześnie walory wybitnie turystyczne. Z turystyki i rekreacji utrzymuje się sezonowo poważna część mieszkańców. Degradacja dróg i brak perspektyw ich odbudowy odstraszać będą przyjeżdżających, w tych wielu obcokrajowców.
   Niemożliwe jest dopuszczenie do społecznej degradacji przepięknej Ziemi Piskiej.

   Rada Powiatu w Piszu zobowiązuje Zarząd Powiatu do podjęcia w trybie pilnym wszelkich możliwych interwencji, do zainteresowania problemem decydentów oraz do bieżącego jej informowania o podjętych działaniach w sprawie.

INFORMACJE Z POWIATU

1. 23 czerwca odbyła się próba podświetlenia ratusza przez firmę S&B Elektrobau Polska Sp.  z o.o. w Nowych Gutach. Pomysł znalazł bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców , niemniej jednak oczekujemy opinii Państwa na ten temat pod numerem telefonu 423-35-05 w. 23

2. 24 czerwca Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie zgody na zbycie po obniżonej cenie w trybie bez przetargowym na rzecz Powiatu Piskiego  nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym w której znajduje się Powiatowy żarzą Dróg.

3. 25 czerwca odbyły się negocjacje z przedstawicielami firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i ustalono w związku z tym , że do dnia 18 grudnia br. nastąpi zakończenie opracowywania strategii dla powiatu piskiego i jej przyjęcie na sesji Rady Powiatu. Koszty opracowania strategii pokrywa Bank Światowy.

4. 25 czerwca w Olsztynie odbyło się spotkanie starostów z dyrektorem generalnym Dyrekcji Okręgowej Dróg Krajowych i Autostrad p. Królikowskim. W trakcie rozmów ustalono, że będzie remontowana droga Pisz- Ruciane Nida na odcinku 9 km. Skrzyżowanie ulic Czerniewskiego i Wojska Polskiego w Piszu oczekuje na wykonanie dokumentacji a budowa nastąpi w roku 2004 r

5. 27 czerwca miało miejsce spotkanie starostów Zbigniewa Włodkowskiego i Zbigniewa Zielińskiego z prezesem Fabryki „Sklejka” S.A Tadeuszem Banachem. Omawiano między innymi perspektywy rozwoju zakładu .

6. 30 czerwca odbyło się w starostwie spotkanie z władzami powiatowym, burmistrzem Pisza oraz handlowcami mających swoje punktu na placu Daszyńskiego w Piszu. Tematem spotkania było wypracowanie pomysłu na zagospodarowanie placu Daszyńskiego.

7. 3 lipca o godz. 17.00 w piskim ratuszu  nastąpi uroczyste otwarcie wystawy z okazji Roku K.I.Gałczyńskiego 2003 pt. „Kronika Olsztyńska w obrazach” autorstwa Jana Piotrowskiego .
Wystawa będzie czynna do 1 września.

 

POWIAT NA WODZIE

w trosce o bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne Starostwo Powiatowe podjęło działania .Kolejny już raz w sprawie kontroli przygotowania ośrodków wypoczynkowych do zapewnienia kąpielisk przy ośrodkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior na terenie powiatu piskiego. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. § 11  zobowiązuje kierowników ośrodków wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad obszarami wodnymi do zagospodarowania obszarów wodnych w celu umożliwienia kąpieli oraz określenia miejsc oznaczonych do kąpieli dla osób nie umiejących pływać . § 17 tego rozporządzenia zobowiązuje kierowników ośrodków oraz przystani do zapewnienia warunków do udzielenia  pomocy osobom potrzebującym, w tym pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach . Kontrola odbędzie się w terminie od 7 do 11 lipca i obejmie następujący zakres:
   1. urządzenie kąpielisk i przystani zgodnie z ww. Rozporządzeniem
   2. zabezpieczenie przeciwpożarowe
   3. zagospodarowanie ścieków oraz odpadów komunalnych
   4. status prawny urządzeń wodnych