Wydanie Nr 13,  z dnia 03.07.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. PCPR W PISZU INFROMUJE

3. OGŁOSZENIA


 INFORMACJE Z POWIATU

1.12 czerwca w Piszu odbyło się seminarium zorganizowane dla rolników i ich domowników ( właścicieli / posiadaczy małych i średnich gospodarstw) z zakresu działania 4 programu Sapard.  Ponieważ najbliższym czasie zostanie uruchomione działanie 4 programu Sapard  seminarium miało za zadanie :

  • zachęcenie i przygotowanie rolników do skutecznego ubiegania się o pomoc finansową w   ramach działania 4  programu  Sapard

  • poinformowanie rolników o warunkach i możliwościach uzyskania wsparcia inwestycyjnego na tworzenie źródeł dodatkowego dochodu z działalności   poza rolnictwem

  • oraz zwiększenie liczby gospodarstw domowych poszukujących dodatkowego dochodu z działalności poza rolnictwem .

2. w dniach 12-15 czerwca na terenie Akademii Wojskowej w Mazurskim Vyśkowie w Czechach odbył się finał międzynarodowego konkursu „Aliante 2003” Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu : Izabela Rudź i Jędrzej Górski zajęli II miejsce. Finał polegał na sprawdzeniu kondycji fizycznej i psychicznej . Dyscypliny fizyczne to między innymi: pokonywanie przeszkód na linie, wodnych na łódce, strzelanie, biegi, marsz na orientację. Zawodnicy musieli też wykazać się wiadomościami z zakresu higieny. W nagrodę zawodnicy pojadą na 10 dniową wycieczkę podczas, której zwiedzą bazę polskiej marynarki wojennej w Gdyni, kwaterę główną NATO w Brukseli i amerykańską bazę lotniczą w Ramstein w Niemczech. Opiekunem zespołu jest mgr Izabela Lebiedzińska

3.Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego przygotowuje opracowanie pt ”Koncepcja sieci lokalnych lotnisk sportowych i turystycznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego” W związku z tym w dniu 13 czerwca na lotnisku w Rostkach odbyła się wizja lokalna z udziałem dyrektora biura Ewy Piekarskiej, wice starosty Zbigniewa Zielińskiego, pułkownika Bogdana Markiewicza mająca na celu stwierdzenie przydatności terenu na lokalizację lotniska lokalnego./ może zdjęcie z lotniska/

 

PCPR W PISZU INFORMUJE

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 15 maja 2003 roku rozpoczął realizację tegorocznej edycji programu „PEGAZ 2003”.
W ramach programu „Pegaz 2003” realizowane są następujące zadania:

PEGAZ  obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu osobowego.
adresaci programu – pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo w przypadku osób poszukujących pracy – zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz posiadające prawo jazdy.

PEGAZ obszar B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego.
adresaci programu – pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej oraz niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo w przypadku dzieci do 16 lat – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

PEGAZ obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
adresaci programu - pełnoletnie osoby niepełnosprawne oraz niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; albo w przypadku dzieci do 16 lat – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

 Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania. Do uzyskania dofinansowania niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż:
- 10% ceny w przypadku zakupu sprzętu komputerowego,
- 1% ceny w przypadku zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Wnioski składa się w Państwowym Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, ul. Kopernika 46 a w terminie od 15 maja do 30 czerwca 2003 roku.

Wnioski można otrzymać w siedzibie PCPR w Piszu.  

OGŁOSZENIA

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje chętne rodziny do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz pogotowia rodzinnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR w Piszu.

2. W Polsce ustawa o ochronie przyrody ( Dz. U. Z 2001r. nr 99 poz. 1079) nakazuje zgłoszenie posiadanych zwierząt i roślin chronionych do specjalnego rejestru prowadzonego przez  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Starostwa Powiatowego w Piszu pokój nr 32 ul. Gizewiusza 5. Obowiązek rejestrowania lub wykreślania z rejestru powstaje z chwilą wejścia w posiadanie lub wyzbycia się rośliny lub zwierzęcia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę, a także powstania zmiany w danych rejestrowych. Osoby, które weszły w posiadanie chronionych okazów przed wejściem w życie ustawy o ochronie przyrody, tj. przed styczniem 2001 roku, mają czas na rejestrację do końca października 2003 roku. Ministerstwo Środowisko obecnie przygotowuje nowelizację ustawy umożliwiającą jednorazową legalizację zwierząt nie posiadających kompletu dokumentów. Dokładnych informacji szukaj na stronach internetowych www.cites.pl.
Aby zarejestrować zwierzę, należy okazać zezwolenie na jego wwóz do kraju lub zezwolenie na pozyskanie, albo dokument wydany przez urzędowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli.
Najczęściej występujące w amatorskiej hodowli zwierzęta chronionego, wymagające rejestrowania to:
 żółwie : m.in. żółw stepowy, żółw iberyjski, żółw grecki
 jaszczurki: m.in. waran stepowy, biczogon malajski, legwan zielony, wszystkie kameleony
 papugi: wszystkie gatunki w rzędzie Psittaciformes, tj. wszystkie ary, amazonki, rozelle, żako, kakadu itp.  Z wyjątkiem papużek falistych, nimf i aleksandrety obrożnej, pozostałe gatunki papug są chronione i wymagają rejestracji.
 Węże dusiciele: m.in. boa dusiciel, pyton królewski, pyton tygrysi oraz wszystkie pozostałe Boidae.
Inne zwierzęta wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 lutego 2002r (Dz. U. Nr 39, poz.357)