Wydanie Nr 3  z dnia 18.04.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. UWAGA WŚCIEKLIZNA

3. SPROSTOWANIE


 

INFORMACJE Z POWIATU.

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że osoby niepełnosprawne mieszkające w naszym  powiecie mogą składać wnioski o otrzymanie dofinansowania na realizację następujących zadań :

- pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

- likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych

- zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

-zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Informacje oraz wnioski można uzyskać w siedzibie Centrum UMiG  w Piszu pok. nr 8 , tel, 423-36-20.

 * 7.04 i 9.04 pracownicy PCPR przeprowadzili spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu, które poświęcono problematyce niepełnosprawności

 *8.04 i 10.04 pracownicy Centrum prowadzili szkolenie , w którym uczestniczyli policjanci z terenu powiatu piskiego o tematyce „System pomocy dziecku i rodzinie w powiecie piskim funkcjonowanie rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”

*PCPR 11 kwietnia 2003 r. przeprowadziło spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych .Związane ono było z obchodami Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych..

*Pracownicy Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu  w br. przeprowadzili w Szkole Podstawowej w Hejdyku lekcję na temat :Droga odpadów na terenie gminy Pisz. W przyszłości zamierza się przeprowadzić podobne zajęcia również w szkole Podstawowej nr 1 w Piszu . Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem lekcji przez nasz Wydział prosimy o kontakt telefoniczny z Bożeną Ziółkowską  lub Sylwią Podeszwik tel. 423-35-05 wew. 25

 *12 kwietnia w Ełku odbyło się rozdanie tytułu nauczyciela dyplomowanego, tytuły wręczał wice kurator Waldemar Żakowski. Z terenu powiatu piskiego zostało wyróżnionych 18 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich : A.Lewandowski, - ZSO w Piszu , W.Miszczak – ZSZ w Piszu , B.Rosenthal – ZS nr 1 w Piszu, E.Kołakowska – ZSZ w Piszu , A.Kierod – ZSLiD w Rucianem Nidzie, J.Pupek – SP nr 4 w Piszu, E.Górska – SP nr 4 w Piszu, E.Kotlarska Gimnazjum nr 2 w Piszu , A.Kwaśniewska – SP nr 1 w Piszu , J.Duda – Gimnazjum nr 2 w Piszu , H. Łuba – SP w Białej Piskiej , K. Dorożkiewicz – Gimnazjum w Białej Piskiej , A.rogińska – Gimnazjum w Białej Piskiej , G.Gołębiewska – Gimnazjum w Białej Piskiej , D.Napierała – SP w Białej Pskiej , L.Brodowska – SP wKożuchach, A.Konopka – ZS nr 1 w Białej Piskiej , L.Gałązka – SP w Skarżynie . Samorząd reprezentował starosta piski, który jest również nauczycielem dyplomowanym. Starosta docenił wkład i wysiłek nauczycieli oraz dyrektorów placówek oświatowych , na których to spoczywa ustawowy obowiązek w pomocy realizacji awansu zawodowego.

 *14 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu , burmistrzów czterech gmin z parlamentarzystami. Tematyką wiodącą spotkania był problem zniszczonych dróg i ich ewentualna odbudowa. Poruszono problem remontu nawierzchni drogi nr 63 tj. Węgorzewo-Giżycko-Łomża z przejściem mostowym przez Pisz , drogi nr 16 Orzysz-Dąbrówka oraz drogi krajowej Ruciane Nida-Pisz. Innym tematem było omawianie sieci punktów informacji turystycznej zarówno gminnej jak i powiatowej. Samorządowców interesował też kierunek działania Parlamentu w zakresie przekazywania większych kompetencji powiatom.

 *Decyzją kuratora oświaty J.Barszczewskiego trzy szkoły w powiecie piskim , tj. ZSZ w Piszu, ZSDiL w Rucianem Nidzie oraz ZS nr ! w Piszu otrzymały pełne sale komputerowe – każda wyposażona w 20 komputerów. Władze powiatu składają serdeczne podziękowania Panu kuratorowi.

 *10 i 11 kwietnia w Piaskach k.Rucianego Nidy odbyła się X jubileuszowa narada o charakterze szkoleniowym zorganizowana przez głównego inspektora nadzoru budowlanego A.Urbana. Ideą narady było aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa budowlanego oraz wymiana doświadczeń Należy dodać , że ta forma współpracy z administracją terenową zyskała wysoką rangę w środowisku. Wśród zaproszonych na naradę znaleźli się m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Stanisław Szatkowski, jako gospodarz terenu starosta Zbigniew Włodkowski.

 *14 kwietnia w ZSDiL w Rucianem Nidzie odbyło się spotkanie młodzieży z senatorem W.Pietrzakiem , któremu towarzyszyli starosta powiatu Zbigniew Włodkowski , przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Klimek oraz burmistrz Rucianego Nidy Leszek Gryciuk .Celem spotkania było popularyzowanie Unii Europejskiej ..ZSLiD  jest w trakcie Kampanii Bohater mającej na celu nadanie szkole imienia „Unii Europejskiej” .Tematyka wstąpienia Polski do Unii była też tematem spotkań w innych szkołach średnich na terenie powiatu , w których udział wzięli poseł J.Czepułkowski, dyrektor departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Z.Puchajda.

 

UWAGA WŚCIEKLIZNA

Roporządzenie  wojewody warmińsko-mazurskiego w sprawie określania obszarów , na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów.

Na podstawie art.23 ust.1, pkt. 1,3 i 5 oraz art. 23 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt , badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.Nr 66, poz 752 z 11 sierpnia 1999 r. tekst :

paragraf 1. Obszarem , na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa Odoje gmina Orzysz powiat Pisz.

paragraf 2.Na obszarze określonym par.1 zakazuje się od dnia 7 maja 2003 r. organizowanie polowań i odłowów dzikich zwierząt łownych.

paragraf 3.Miejsca bytowania zwierząt dzikich w obszarze określonym w par. 1 zostaną oznaczone przez burmistrza miasta Orzysz tablicami „Uwaga wścieklizna ! Wstęp wzbroniony!”

paragraf 4.Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego.

 

SPROSTOWANIE. 

W poprzednim biuletynie informacyjnym w wykazie dotyczącym akwenów objetych strefą ciszy w punkcie dotyczącym j.Bełdany winno być – gminna Ruciane Nida – Bełdany  /Zatoka Iznocka i Zatoka Wygryńska – północna część/