Wydanie Nr 2,  z dnia 11.04.2003 r

Spis treści:

1. Budżet Powiatu Piskiego na rok 2003

2. Informacje z Powiatu

3. Informacje Zarządu Powiatu

4. Akweny objęte strefa ciszy

 


  

Budżet Powiatu Piskiego na rok 2003.

Rada Powiatu w Piszu uchwaliła dochody budżetu w wysokości 30.515.280 zł .Ogólna kwota dochodów obejmuje dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 9.671.559 zł i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 35.404 zł. Uchwalone wydatki to kwota 30.165.280 zł , a w nich wydatki bieżące : 29606.280 zł , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.712.765 zł, dotacje 439.837 zł, wydatki na obsługę długu powiatu 75.000 zł, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 195.000zł i wydatki majątkowe 559.000 zł. Kwota wydatków obejmuje ponadto wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 9.671.559 zł , wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 99.414 zł.

Uchwalono również wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 1.159.000 zł

Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 350.000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 350.000 zł.

Uchwalono dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 77.000 zł i niepublicznych szkół w wysokości 261.423 zł.

Zatwierdzono plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

Utworzono rezerwę celową w wysokości 200.000 zł , z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

Ponadto upoważniono Zarząd Powiatu do:

-spłaty rat kredytu przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 350.000 zł nadwyżki budżetowej.

-zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 600.000 zł,

-dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

-przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu uprawnień do dokonywanych przeniesień planowanych wydatków budżetowych między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,

-lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

INFORMACJE  Z POWIATU

* od 3 lat Oddział Pomocy Doraźnej w Piszu funkcjonował w oparciu o niezmieniony kontrakt a koszty utrzymania stale rosły z uwagi na dużą ilość turystów ,rozległość terenu itd.

Dyrektor ZOZ-u Marek Skarzyński przy wsparciu władz powiatowych negocjował kontrakty w wyniku czego uzyskano kwotę 100tys.zł na potrzeby bieżące. Toczy się również walka o utworzenie trzeciego zespołu wyjazdowego pogotowia ratunkowego , znalazł się on w planie wojewódzkim na rok 2004.

*starosta zaprosił posłów T.Iwińskiego,  J.Czepułkowskiego, J.Dziewulskiego , senatora W.Pietrzaka oraz dyrektora Departamentu Integracji  Europejskiej Puchajdę w celu odbycia spotkań z młodzieżą szkół średnich mających za zadanie popularyzowanie Unii Europejskiej.

*w wyniku prac komisji kwalifikacyjnej w sesji zimowej status nauczyciela dyplomowanego z naszego powiatu otrzymają :Elżbieta Kołakowska –ZS nr 1 w Piszu., Włodzimierz Miszczak –ZSZ w Piszu , Bożena Anna Rosenthal _ZSZ w .Piszu

12 kwietnia w obecności starosty piskiego w Ełckim Centrum Kultury odbędzie się uroczystość nadania statusu nauczyciela dyplomowanego.

*15 i 16 kwietnia Ziemia Piska gościć będzie Sejmową Komisję Ochrony Środowiska .Główne tematy , którymi zajmie się komisja to zalesienie terenów zniszczonych przez zeszłoroczny huragan oraz stan dróg.

*16 kwietnia odbędzie się spotkanie starostów z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg  Krajowych i Autostrad Włodzimierzem Bilskim na temat stanu dróg i ewentualnych inwestycji.

*21 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu odbył się szkolny konkurs „Świat bez granic .Dzień przyjaźni między narodami”. W konkursie udział wzięły klasy I-III , które przygotowały prezentację Hiszpanii, Anglii, Japonii  i in. Komisja przyznała dwa równorzędne pierwsze miejsca klasie III a za przedstawienie Hiszpanii i I c za prezentację Japonii

*Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego , przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia. Zostały utworzone w celu prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej .Terapia w WTZ prowadzona jest w pięciu pracowniach :edukacyjnej, plastycznej , krawieckiej , technicznej oraz gospodarstwa domowego. Warunkiem przyjęcia do WTZ jest posiadanie aktualnego orzeczenia ze wskazaniem uczestnictwa w WTZ .Osoby zainteresowane przyjęciem do warsztatów proszone są o składanie podań wraz  z aktualnym orzeczeniem w biurze WTZ pod adresem : pl. Daszyńskiego 11 a 12-200 Pisz . Można kontaktować się telefonicznie  424-05-14 lub 424-05-16 .Osobą z którą należy się kontaktować jest Andrzej Kotlarski – kierownik WTZ.

*Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Piszu przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki w Starostwie Powiatowym w Piszu pl. Daszyńskiego 7 pokój nr 22 w godz. 8.00-15.00.

 

ZARZĄD POWIATU:

*podjął decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na organizację Szkolnego Turnieju Powiatowego  na temat „Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” .Omawiano również sprawy organizacji i przebiegu konkursu .W tej sprawie odbyło się również spotkanie Komitetu Organizacyjnego , na którym omówiono szczegółowo zasady przeprowadzenia turnieju..

*powołał dwunastoosobowy zespół do projektowania strategii rozwoju edukacji w powiecie piskim na lata 2003-2006.

 

 

AKWENY OBJĘTE STREFĄ CISZY WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE POWIATU PISKIEGO:

1.Gmina Orzysz – Buwełno – do linii brzegowej

2.Gmina Orzysz – Ublik Mały  - do linii brzegowej

3.Gmina Pisz – Śniardwy /zatoka Kaczerajna/ - do lini brzegowej

4.Gmina Ruciane Nida – Bełdany /zatoka Iznocka i zatoka Wygryńska/ - do linii brzegowej

5.Gmina Ruciane Nida – Przylasek – do linii brzegowej

6.Gmina Ruciane Nida – Wejsunek – do linii brzegowej 7.

7.Gmina Pisz – Brzozolasek – do linii brzegowej

8.Gmina Pisz –Jegocin- do linii brzegowej

9.Gmina Pisz –Kocioł – do linii brzegowej

10. Gmina Pisz – Pogubie Wielkie – R- do linii brzegowej

11.Gmina Pisz –Wiartel – do linii brzegowej

12.Gmina Ruciane Nida – Dłużec – R- do linii brzegowej

13.Gmina Ruciane Nida – Jegocin – do linii brzegowej

14.Gmina Ruciane Nida – Nidzkie – R- do linii brzegowej

15.Gmina Ruciane Nida – Warnołty –R- do linii brzegowej