You are hereXLI sesja Rady Powiatu Pisz

XLI sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 12 czerwiec 2018

Otwarcie czterdziestej pierwszej sesji Rady Powiatu Pisz  w dniu 29 maja bieżącego roku poprzedziło uroczyste wyróżnienie laureatek eliminacji powiatowego konkursu „ 8 Wspaniałych”. W tym roku  w eliminacjach powiatowych zwyciężyły Julia Mackiewicz – uczennica Zespołu Szkół  Nr 1 w Białej Piskiej oraz Paulina Zaborowska –uczennica Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie. Paulina ponadto reprezentowała Powiat Piski w ogólnopolskich eliminacjach konkursu „8 Wspaniałych”.

Obie uczennice otrzymały z rąk Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego oraz Marka Wysockiego – Wicestarosty Piskiego obok szczerych gratulacji okolicznościowe dyplomy, upominki oraz zostały nagrodzone brawami przez Radnych. Wraz z zakończeniem tego miłego akcentu Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz rozpoczęła 41 sesję. Tego dnia, zgodnie z przyjętym na początku obrad porządkiem pracy, Radni zapoznali się między innymi ze sprawozdaniami:

Sprawozdaniem rocznym z wykonania plany finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za 2017 r. oraz Sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2017. Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2017. W tym punkcie Barbara Koprowska – Skarbnik Powiatu Piskiego przedstawiła między innymi informacje w zakresie wykonania budżetu wraz z informacją  o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Piskiego za rok 2017. Przed dyskusją na temat sprawozdania, Radni zapoznali się także z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu oraz opinią Komisji Rewizyjnej. W toczącej się następnie dyskusji wszyscy zabierający w niej udział zgodnie podkreślali fachowe przygotowanie oraz realizację budżetu oraz oszczędność i racjonalność w zakresie wydatkowania powierzonych Powiatowi Piskiemu środków. Wraz  z zakończeniem dyskusji Radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2017 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu wraz  z informacją o stanie mienia komunalnego.

Szersza informacja w zakresie zrealizowanego w 2017 r. budżetu zostanie przedstawiona w odrębnym materiale.

W kolejnym punkcie obrad Radni rozpatrzyli wniosek Komisji Rewizyjnej w zakresie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, co następnie zostało przegłosowane, a tym samym przyjęte przez Radę Powiatu Pisz. Andrzej Nowicki – Starosta Piski podziękował Radnym za okazane zaufanie i wsparcie w podejmowanych działaniach. Wyraził również wdzięczność za współdziałanie, bez którego nie udało by się osiągnąć tak wiele. Korzystając również ze sposobności Andrzej Nowicki – Starosta Piski podziękował Barbarze Koprowskiej – Skarbnik Powiatu Piskiego za merytoryczne przygotowanie ubiegłorocznego budżetu oraz dobrze zrealizowane działania i racjonalne decydowanie w zakresie dystrybucji dostępnych środków.

W końcowej części obrad Andrzej Nowicki – Starosta Piski poinformował Radnych o pracach nad uchwałą  w zakresie wsparcia finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu kwotą około 1 mln zł. Jak podkreślił  w chwili obecnej nie jest jeszcze jasne jak będzie wyglądało konkretnie rzeczone wsparcie, jednakże zadeklarował, iż na kolejnej sesji przedstawiony zostanie konkretny projekt wraz z adekwatnymi unormowaniami prawnymi.

Po tym punkcie Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz podziękowała zebranym za owocną pracę  i zamknęła 41 sesję Rady Powiatu Pisz.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz