You are herePowiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy


By jakub.grodzki - Posted on 23 styczeń 2019

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  w 2019 r. zdominowała kwestia przedłożonej prze Powiatowy Urząd Pracy  w Piszu propozycji podziału środków Funduszu Pracy, przyznanych Powiatowi Piskiemu „algorytmem” na 2019 r.. Przedstawiony przez Marcina Kamińskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Piszu projekt podziału środków spotkał się z pozytywną opinią Rady.

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwota Funduszu Pracy przyznana „algorytmem” na 2019 r. wynosi 1.412.673,43 zł. W ramach tych środków, największa pula – 31,85% czyli 450 tys. zł przeznaczona zostanie na bony zatrudnieniowe, roboty publiczne – 28,46% czyli 402 tys. zł, staże – 9,32% - 131.676,43 oraz prace interwencyjne – 7,08% - 100 tys. zł. Kolejne 11,53% - 163 tys. zł. – zarezerwowane zostanie na wkład własny do realizowanych programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Przedstawiając oraz uzasadniając proponowany podział środków Marcin Kamiński – Dyrektor PUP w Piszu podkreślił, iż środki publiczne jako narzędzie przeciwdziałania bezrobociu są formą redukowaną na rzecz innych instrumentów.

Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy została przedstawiona także sytuacja na rynku pracy  w Powiecie Piskim. W minionym roku, stopa bezrobocia wyniosła 12% (w skali kraju stopa bezrobocia wynosi 8%). Zgodnie  z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, na dzień 31 grudnia 2018 r. w Powiecie Piskim zarejestrowanych było 2019 osób bezrobotnych (854 – gmina Pisz, 521 – gmina Biała Piska, 335- gmina Ruciane Nida i 309 – gmina Orzysz). Najliczniejszą grupę pozostających bez zatrudnienia stanowią osoby poniżej 30 roku życia (blisko 45%).

Obok przedstawionego podziału środków z Funduszu Pracy, PUP w Piszu dysponuje w roku bieżącym kwotą 207 tys. zł  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (100% więcej niż w 2018 r.), z czego 97% przeznaczonych będzie na kształcenie, podnoszenie kwalifikacji oraz studia podyplomowe. Powiatowa Rada Rynku Pracy,  w trakcie swoich obrad, pozytywnie zaopiniowała wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu o utworzenie nowego kierunku kształcenia – Kierowca Mechanik, zawód obecnie deficytowy na terenie całego kraju.

Zamykając posiedzenie Rady, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski pełniący funkcję Przewodniczącego Rady, wyraził nadzieję, iż tak jak to miało miejsce w minionych latach, w nadchodzących miesiącach pula środków przeznaczonych na przeciwdziałanie bezrobociu ulegnie zwiększeniu, a tym samym na terenie Powiatu Piskiego dostępnych będzie więcej możliwości podjęcia pracy.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz