You are hereKOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA

KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA


By aneta.ofman - Posted on 18 luty 2020

Współpraca pomiędzy instytucjami dostarczającymi usługi społeczne na terenie powiatu piskiego to temat zebrania, jakie odbyło się 17 lutego br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Piszu.

Podczas spotkania, w którym Powiat Piski reprezentował Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki, podsumowano pierwszy, kilkumiesięczny etap prac w ramach projektu. Z terenu województwa warmińsko-mazurskiego biorą w nim udział trzy powiaty, w tym powiat piski wraz z gminą Pisz.

Założenia modelu kooperacji przedstawił Bartłomiej Głuszak, Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Działanie polega na uzyskaniu lepszych efektów wsparcia osób i grup potrzebujących zinstytucjonalizowanej pomocy poprzez stworzenie modelu współpracy instytucji w taką pomoc zaangażowanych. Stąd obecność licznie zgromadzonych przedstawicieli podmiotów szczebla gminnego i powiatowego polityk sektorowych takich jak pomoc i integracja społeczna, edukacja, zdrowie, zatrudnienie, kultura, sport, sądownictwo, bezpieczeństwo (w tym policja i straż pożarna) oraz organizacji pozarządowych. Powiatowe jednostki organizacyjne reprezentowali zgromadzeni na sali przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, szkół ponadpodstawowych powiatu piskiego oraz Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. Zebranym dotychczasowe działania w ramach projektu przedstawiła Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Wiesława Przybysz. Polegały one na wypracowaniu modelu współpracy poszczególnych instytucji. Kolejny etap to podpisanie porozumień na rzecz współdziałania organizacji i instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych z terenu powiatu piskiego. Z ramienia Powiatu Piskiego porozumienie sygnował Wicestarosta Marek Wysocki. Jego zdaniem inicjatywa partnerstwa międzysektorowego i międzyinstytucjonalnego to przykład działań które, odpowiednio przygotowane i wdrożone, mogą przynieść wymierne efekty poprawy funkcjonowania osób i grup społecznych z terenu gminy i powiatu piskiego zagrożonych m.in. bezrobociem, różnego rodzaju uzależnieniami i wykluczeniem społecznym. Powiat Piski zamierza aktywnie wspierać podobne inicjatywy na rzecz mieszkańców.

Projekt „Kooperacja efektywna i skuteczna” koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

/E. Cz./Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz